RUOS2003 Språkexpertis i ett föränderligt samhälle (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla opiskelija syventää valmiuksiaan toimia kieliasiantuntijana monikielisessä ja muuttuvassa työelämässä ja lisää tietoisuuttaan kieliasiantuntijan työn ja professionaalisuuden ulottuvuuksista, mahdollisuuksista ja haasteista. Kurssi syventää monialaisen kieliasiantuntijan ammattikuvaa ja antaa opiskelijalle lisävalmiuksia työskennellä monikielisen viestinnän, kielten ja kääntämisen parissa eri organisaatioissa ja konteksteissa. Kurssilla vahvistetaan oman kieliasiantuntijuuden tunnistamista ja tutustutaan myös kieliasiantuntijan työssä tarvittaviin teknisiin apuvälineisiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, mahdollisuuksien mukaan vierailijaluennot ja ekskursiot, oppimistehtävät/tentti TAI itsenäisesti suoritettava harjoittelu ja harjoitteluraportti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • tuottaa vaativia omaan erikoisalaansa liittyviä tekstejä erilaisia apuvälineitä ja monikielisiä tekstejä hyödyntäen,
 • tuottaa viestinnällisesti tarkoituksenmukaisia suullisia ja kirjallisia tekstejä,
 • tarkastella eri tekstilajeja oikeakielisyyden ja viestinnällisyyden näkökulmasta ja antaa niistä rakentavaa palautetta sekä
 • käyttää kieliasiantuntijan tärkeimpiä teknisiä apuvälineitä sähköisistä sanakirjoista ja tietokannoista tekstin- ja kuvankäsittelyohjelmiin.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5. Itsenäisesti suoritettava harjoittelu ja harjoitteluraportti arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Suositus ajoituksesta

3.-5. vuosi

Pakolliset esitiedot

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeiden mukaan. Kurssin oppimisympäristön kautta jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus.

Kirjallisuus

 • Språkrådet (2013). Från ett språk till ett annat. Om översättning och tolkning. Stockholm: Norstedts.
 • Språkrådet (2016). Textvård. Att läsa, skriva och bedöma texter. Stockholm: Norstedts.
 • M. Tandefelt (red.) (2017). Språk i skola ovh samhälle. https://www.sls.fi/sv/utgivning/sprak-i-skola-och-samhalle
 • Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, mahdollisuuksien mukaan vierailijaluennot ja ekskursiot ja oppimistehtävät/tentti.
Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen sekä oppimistehtävät/tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Itsenäisesti suoritettava harjoittelu ja harjoitteluraportti.
Arviointiperusteet:
Harjoittelun hyväksytty suorittaminen ja harjoitteluraportti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävät/tentti
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, mahdollisuuksien mukaan vierailijaluennot ja ekskursiot, oppimistehtävät/tentti

Oppimateriaalit:

Opettajan ohjeiden mukaan. Kurssin oppimisympäristön kautta jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus.

Kirjallisuus:
 • Språkrådet (2013). Från ett språk till ett annat. Om översättning och tolkning. Stockholm: Norstedts.
 • Språkrådet (2016). Textvård. Att läsa, skriva och bedöma texter. Stockholm: Norstedts.
 • https://www.sls.fi/sv/utgivning/sprak-i-skola-och-samhalle
 • Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: harjoittelu (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Harjoittelun hyväksytty suorittaminen ja harjoitteluraportti
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Itsenäisesti suoritettava harjoittelu ja harjoitteluraportti.

Oppimateriaalit:

Opettajan ohjeiden mukaan. Kurssin Moodle-sivun kautta jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus.

Kirjallisuus:
 • Språkrådet (2013). Från ett språk till ett annat. Om översättning och tolkning. Stockholm: Norstedts.
 • Språkrådet (2016). Textvård. Att läsa, skriva och bedöma texter. Stockholm: Norstedts.
 • https://www.sls.fi/sv/utgivning/sprak-i-skola-och-samhalle
 • Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan.

Opetus