STKE129 Kielitietoinen koulutus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään monikielisyyden ja kielitietoisuuden eri näkökulmiin. Jaksolla tarkastellaan äidinkiel(t)en ja kielellisen identiteetin sekä kielitietoisuuden merkitystä oppimisessa sekä pohditaan, miten näitä voidaan tukea kielitietoisella pedagogiikalla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielitietoisen koulutuksen periaatteet ja tavoitteet eri toimijoiden ja koulutusasteiden näkökulmasta
  • tuntee kielitietoisuutta käsittelevän tutkimuksen eri suuntauksia
  • tiedostaa äidinkielten ja kielellisen identiteetin merkityksen oppimisessa
  • osaa hyödyntää joustavaa monikielisyyttä ja opetusryhmän kielivarantoa opetuksessa sekä tukea kielitietoisuuden ja toiminnallisen monikielisyyden kehittymistä
  • osaa soveltaa ja kehittää kielitietoisia käytänteitä työympäristössään
  • tuntee maahanmuuttajien kieleen ja koulutukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet Suomessa
  • osaa soveltaa kurssilla ja kirjallisuudesta saamaansa tietoa erilaisiin kielikoulutuksen tehtäviin kuten pedagogiseen kehittämistyöhön.

Lisätietoja

Tämä opintojakso on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
verkkokurssi 5 op (100 %)
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
oppimistehtävä 5 op (100 %)
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Verkkotehtävät, oppimispäiväkirja ja osallistuminen verkkokeskusteluihin
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (JYU avoin) (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus