VENS403 Ammattisuuntautunut kielitaito (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö 

Kurssilla syvennetään erilaisissa kieliasiantuntijatehtävissä tarvittavia suullisia ja kirjallisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Opiskelijaa laatii ansioluettelon ja portfolion työnhakua varten, pitää suullisen esityksen, tekee venäjänkielisen kotisivun, tuottaa liikekirjeenvaihdossa tarvittavia tekstejä, käyttää venäjää suullisesti ja kirjallisesti eri ammattikonteksteissa. Lisäksi vahvistetaan esiintymistaitoa, sosiaalisia ja ryhmätyötaitoja sekä reflektoidaan omaa osaamista.   

Suoritustavat

Luennot, ryhmätyö, itseopiskelu. 

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjallinen koe. 

 Arviointiperusteet 

 Kurssin arvosana perustuu seuraaviin osa-arviointeihin. 

  1. Koti- ja tunnilla laadittavat tehtävät (30%) 

  1. Portfolio, ansioluettelo, www-sivu (30%) 

  1. Kirjallinen koe (40%).   

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

  • on perehtynyt venäjän kielen asiatyyliin
  • tunnistaa ja osaa käyttää eri ammattikonteksteille ominaisia kieli- ja viestintäkeinoja 
  • osaa lukea, ymmärtää ja tulkita erityyppisiä ammatillisia tekstejä (mm. Ansioluettelot, työpaikkailmoitukset), pystyy keskustelemaan työelämää koskevista teemoista.
  • osaa esitellä työtehtävänsä ja viestiä yllä mainituista aiheista suullisesti ja kirjallisesti.   

Kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin arvosana perustuu seuraaviin osa-arviointeihin.  Kontaktiopetuksessa ja tunnulla laadittavat tehtävät (30%),  Portfolio, ansioluettelo,  www-sivu  (30%) ja Kirjallinen koe (40%).
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjatentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Ei julkaistua opetusta