RUOS201 Vetenskaplig kommunikation (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan erityisesti tutkijan taitoja, esim. tieteellistä kirjoittamista, posterin laatimista ja sen esittelyä ja myös muita konferenssitaitoja. Yleisistä työelämätaidoista kehittyvät vuorovaikutustaidot, esiintymistaidot, projektityötaidot, kriittisen ajattelun taidot, tiedon hankinta ja analysointi.


Suoritustavat

Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) ja niihin liittyvät oppimistehtävät.


Arviointiperusteet

Oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

  • osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti tieteellisissä ja yleistajuisissa yhteyksissä, 
  • tietää, mikä on tyypillistä tieteelliselle tyylille ja osaa argumentoida tieteellisesti, 
  • osaa lukea ja analysoida tieteellisten artikkelien tyyliä, rakennetta ja argumentaatiota kriittisesti, 
  • osaa etsiä lähdekirjallisuutta ja arvioida lähteiden soveltuvuutta tieteelliseen tutkimukseen, 
  • tuntee eri tieteenalojen tyypillisiä kirjoitus- ja julkaisukonventioita erityisesti kielitieteen alalla sekä 
  • osaa laatia tieteellisen esityksen tai posterin.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta

Samanaikaisesti seminaarin kanssa. Kurssin aikana työstetään maisterintutkielmaa.

Esitietojen kuvaus

Suositellaan suoritettavaksi yhtäaikaisesti maisteriseminaarin kanssa.

Oppimateriaalit

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali ja harjoitukset sekä kurssikirjallisuus (ks. alla).

Kirjallisuus

  • R. Nyberg & A. Tidström (toim.). (2012). Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar. 2012 (4. painos).
  • J. Bell Introduktion till forskningsmetodik. (2011). (4. painos).

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) ja niihin liittyvät oppimistehtävät.
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen opetukseen.
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) ja niihin liittyvät oppimistehtävät.

Oppimateriaalit:

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali ja harjoitukset sekä kurssikirjallisuus (ks. alla).

Kirjallisuus:
  • Bell, J. (2011) Introduktion till forskningsmetodik. 2011 (4. painos).
  • Nyberg, R. & A. Tidström (red.) (2012) Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar.

Opetus