JOUS1033 Journalismin kritiikki (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla pohditaan sitä, mitä on laadukas journalismi. Mitä laadukas journalismi tarkoittaa julkaisijan, toimituksen, toimittajan, yleisön ja mahdollisten mainostajien näkökulmista ja missä kohtaa nämä näkökulmat - mahdollisesti ja toivottavasti - risteävät? Tutkimusperusteisesti määriteltyä laatukriteeristöä suhteutetaan ja sovelletaan opintojaksolla erityisesti paikallisjournalismiin: minkälaista on laadukas paikallinen ja hyperpaikallinen journalismi, mitkä seikat yhtäältä mahdollistavat ja toisaalta haastavat ja haittaavat sen tekemistä ja mikä on sen yhteiskunnallinen merkitys ja rooli suomalaisessa mediakentässä nyt ja tulevaisuudessa? Teoria kytketään kiinteästi käytäntöön, sillä opintojaksolla toteutetaan Uutismedian liiton Paikallismediakilpailu. Kilpailun esiraadin ominaisuudessa opiskelijat tutustuvat yksityiskohtaisesti analysoiden, kriittisesti arvioiden ja kehityskohteita tunnistaen sekä niihin ratkaisuja luoden laajaan joukkoon suomalaisia paikallismedioita ja -mediatoimijoita. 

Suoritustavat

Luennot, kirjallisuus, Paikallismediakilpailuun osallistuvien mediatuotteiden arviointi ja kirjallisten palautteiden laatiminen pienryhmissä.

Arviointiperusteet 

Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin (vähintään 80 % läsnäolo), Paikallismediakilpailua varten laadittavat arvioinnit sekä arviointityöskentely. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla. 

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää laaja-alaisesti, mitä laatu journalismissa tarkoittaa, ja tunnistaa laadukkaan journalismin 
  • tietää suomalaisen paikallisjournalismin ominaispiirteet ja tuntee sen yhteiskunnallisen merkityksen 
  • osaa analysoida ja kriittisesti arvioida journalistisia tuotoksia ja antaa niistä rakentavaa palautetta 
  • tunnistaa paikallisjournalismin tekemisen haasteet nyt ja tulevaisuudessa. 

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi). 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi).
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin (vähintään 80 % läsnäolo), Paikallismediakilpailua varten laadittavat arvioinnit sekä arviointityöskentely. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin (vähintään 80 % läsnäolo), Paikallismediakilpailua varten laadittavat arvioinnit sekä arviointityöskentely. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, kirjallisuus, Paikallismediakilpailuun osallistuvien mediatuotteiden arviointi ja kirjallisten palautteiden laatiminen pienryhmissä. 

Opetus