KOPS1001 Ikä ja kielenoppiminen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään oppijan iänmukaisen kehitysvaiheen ja kokemusmaailman merkitykseen äidinkielen, toisen kielen ja/tai vieraiden kielten oppimisessa ja opiskelussa. Kurssilla keskitytään erityisesti pienten lasten ja aikuisopiskelijoiden tarpeisiin sekä formaaleissa että informaaleissa oppimisympäristöissä. Opiskelija voi valita, minkä ikäisten oppimiseen ja opettamiseen hän kurssin oppimistehtävissä ja lopputyössään keskittyy.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, oppimistilanteiden observointi ja analysointi, oppimistehtävät ja lopputyö. Itsenäisessä suoritustavassa aihetta käsittelevään aineistoon perehtyminen ja oppimistehtävät. Itsenäisestä suoritustavasta sovittava opintojakson vastaavan opettajan kanssa. 

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kurssin tapaamisista) ja oppimistehtävät. Arviointiasteikko 0–5.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • ymmärtää iänmukaisen kehitysvaiheen ja oppijan kokemusmaailman merkityksen kielten oppimisessa ja opetuksessa
  • tuntee erilaisia mahdollisuuksia tukea kielellisen repertuaarin laajentumista 
  • osaa suunnitella ja toteuttaa kielten oppimista tukevia sekä yksittäisiä aktiviteetteja että laajempia kokonaisuuksia oppijoiden iän ja taustat huomioiden
  • omaa valmiudet käynnistää eettisesti vahvalla pohjalla olevaa kielen oppimista tukevaa toimintaa omassa työympäristössään 
  • osaa hakea lisätietoa asiasta ja täydentää omaa osaamistaan työelämätarpeiden mukaisesti

Esitietojen kuvaus

Edellytyksenä opintojakson KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen suoritus.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, oppimistilanteiden observointi ja analysointi, oppimistehtävät ja lopputyö.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kurssin tapaamisista) ja oppimistehtävät. Arviointiasteikko 0–5.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kurssin tapaamisista) ja oppimistehtävät. Arviointiasteikko 0–5.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, oppimistilanteiden observointi ja analysointi, oppimistehtävät ja lopputyö. 

Oppimateriaalit:

Ilmoitetaan kurssin alussa

Ei julkaistua opetusta