RUOS228 Finlandssvensk kultur och identitet (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla käsitellään suomenruotsalaista kulttuuria ja identiteettiä ja analysoidaan suomenruotsalaisuuden perustaa sekä suomenkielisestä että suomenruotsalaisesta näkökulmasta. Lisäksi kurssilla tarkastellaan suomenruotsin ja sen kulttuurin alueellisia eroja sekä niiden ilmenemismuotoja. Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee tarkastelemaan suomenruotsalaista kulttuuria ja identiteettiä eri näkökulmista, osaa referoida aiheeseen liittyviä artikkeleita ja muita tekstejä, tunnistaa suomenruotsalaisuuden merkityksen Suomessa sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta. Lisäksi opiskelija suunnittelee ja toteuttaa haastattelun tai kartoituksen sekä raportoi siitä suullisesti ja kirjallisesti.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja siihen liittyvä luentopäiväkirja, ryhmätyöskentely ja projektityö.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

  • tuntee suomenruotsalaisen kulttuurin ja identiteetin pääpiirteet
  • kykenee tarkastelemaan suomenruotsalaista kulttuuria ja identiteettiä eri näkökulmista
  • osaa referoida aiheeseen liittyviä artikkeleita ja muita tekstejä
  • tunnistaa suomenruotsalaisuuden merkityksen Suomessa historiallisesta ja nykypäivän näkökulmasta sekä
  • osaa suunnitella ja toteuttaa haastattelun tai kartoituksen ja raportoida siitä suullisesti ja kirjallisesti.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Kirjalliset ja suulliset tehtävät sekä luentopäiväkirja. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %).

Suositus ajoituksesta

3.-5. vuosi. 

Esitietojen kuvaus

Perusopinnot kokonaan ja aineopinnot osittain

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimisympäristön materiaali ja opetuksen yhteydessä jaettu materiaali sekä muu kirjallisuus opettajan ohjeiden mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja siihen liittyvä luentopäiväkirja, ryhmätyöskentely ja projektityö.
Arviointiperusteet:
Kirjalliset ja suulliset tehtävät sekä luentopäiväkirja. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %).
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjalliset ja suulliset tehtävät sekä luentopäiväkirja. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %).
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvä luentopäiväkirja, ryhmätyöskentely ja projektityö.

Oppimateriaalit:

Opintojakson oppimisympäristön materiaali ja opetuksen yhteydessä jaettu materiaali sekä muu kirjallisuus opettajan ohjeiden mukaan.

Opetus