SKIS111 Kielentutkimuksen suuntauksia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla perehdytään johonkin kielentutkimuksen alaan perehtymällä alaa edustaviin väitöskirjoihin tai muihin vastaaviin tutkimuksiin. Tutkimusaloina on tarjolla mm. keskusteluntutkimus, kieltenvälisen vaikutuksen tutkimus, puhekielen tutkimus, teksti- ja diskurssianalyysi, tekstien ja kirjoittamisen opetuksen tutkimus, kieliopin ja sanaston tutkimus ja korpustutkimus. Tutkimusala kannattaa valita tukemaan oman maisterintutkielman aihetta.

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä erillisten ohjeiden mukaan. Kirjallisessa tehtävässä esitettyjen asioiden perusteellisuus (mm. tutkimuksen lähtökohdat, teoreettiset ja metodiset valinnat), pohdinta, arviointi ja kommentointi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa eritellä valitsemansa tutkimussuuntauksen teoreettisia lähtökohtia ja määritellä sen käsitteitä
  • osaa esitellä tutkimussuuntaukselle tyypillisiä menetelmiä ja antaa esimerkkejä niiden käytöstä
  • osaa arvioida ja vertailla tutkimussuuntaukseen pohjautuvia tutkimuksia ja pohtia niiden tulosten sovellettavuutta.

Oppimateriaalit

Annetaan tehtävänannon yhteydessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjallinen tehtävä erillisten ohjeiden mukaan. Kirjallisessa tehtävässä esitettyjen asioiden perusteellisuus (mm. tutkimuksen lähtökohdat, teoreettiset ja metodiset valinnat), pohdinta, arviointi ja kommentointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjallinen tehtävä erillisten ohjeiden mukaan. Kirjallisessa tehtävässä esitettyjen asioiden perusteellisuus (mm. tutkimuksen lähtökohdat, teoreettiset ja metodiset valinnat), pohdinta, arviointi ja kommentointi.
Suorituskieli:
suomi

Opetus