KOPS1005 Kielitaidon arviointi (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssi tutustuttaa opiskelijat kielitaidon arvioinnin keskeisiin kysymyksiin sekä erilaisiin arviointitapoihin ja -välineisiin.

Suoritustavat

Luentoja, lukupaketteja, pari- ja ryhmätöitä, väli- ja harjoitustehtäviä.

Arviointiperusteet

Väli- ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen, osallistuminen luennoille ja luentojen yhteydessä tehtäviin ryhmätöihin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää, että arvioinnilla on monia erilaisia tarkoituksia ja että tarkoitus vaikuttaa siihen, miten arviointi kannattaa suunnitella ja toteuttaa
• on tietoinen kielitaidon arvioinnin keskeisistä kysymyksistä ja laatuun vaikuttavista tekijöistä
• osaa arvioida oman arviointinsa, laatimiensa arviointivälineiden tai muualta (esim. oppimateriaalista) saatujen arviointivälineiden laatua ja sopivuutta halutulle kohderyhmälle
• on perehtynyt erilaisiin arviointitapoihin ja niiden vahvuuksiin ja rajoituksiin
• ymmärtää kielitaidon eri osa-alueiden arvioinnin erityispiirteet.

Esitietojen kuvaus

APPLANG-opiskelijoille
- SOKS105 Introduction to Applied Language Studies for the Changing Society
- SOKS1006 Key themes and questions in applied language studies

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus