KOPS1004 Kielen ja sisällön integrointi opetuksessa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssilla perehdytään kielen ja sisällön integrointiin opetuksessa. Se on ajankohtainen ilmiö, joka haastaa kieli- ja oppimiskäsityksiä. Tule mukaan!

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään erilaisiin opetusmuotoihin, joiden tavoitteena on kielen ja sisällön samanaikainen oppiminen ja opettaminen. Tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään erilaisia kieltä ja sisältöä integroivia opetusmuotoja ja niihin liittyvää keskustelua sekä yhteiskunnallis-poliittisesta että kielen tutkimuksen kehityskaarien näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan kielen ja sisällön integrointia puhutun ja kirjoitetun kielen näkökulmasta, mm. genren ja tiedonalan vaikutuksesta käytettyihin kielellisiin ilmauksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, loppuraportti

Arviointiperusteet

Kurssiarviointi pohjaa oppilaiden aktiiviseen tuntiosallistumiseen, joka perustuu opettajan arvioon ja opiskelijoiden itsearvioon osallistumisestaan. Tämän lisäksi opiskelijat tekevät pienimuotoisen ryhmätehtävän, jota he esittelevät suullisesti ja josta he kirjoittavat loppuraportin.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija

  • tuntee kielen tutkimuksen teorioita ja metodeja, joilla kielen ja sisällön integrointia perustellaan
  • osaa pohtia kielen ja sisällön kytköstä suhteessa eri opetusmuotoihin, kuten kaksikielinen opetus, vieraskielinen aineenopetus (CLIL-opetus), kielikylpy, S2-opetus ja ensikielellä annettava aineenopetus
  • ymmärtää, miten sisältöpohjainen opettaminen ja oppiminen haastavat kieli- ja oppimiskäsityksiä
  • ymmärtää genren ja tiedonalan vaikutuksen kielikäytänteisiin
  • osaa luoda kieltä ja sisältöä integroivia tehtäväkokonaisuuksia opettajantyössään yhteistyössä kollegojen kanssa

Lisätietoja

Läsnäolopolitiikka: 80 %

Esitietojen kuvaus

On suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut kurssin KLSA124 / KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen, mutta tämä ei ole välttämätöntä.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Lista luettavista artikkeleista ilmoitetaan kurssin oppimisympäristössä.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, loppuraportti. Läsnäolopolitiikka: 80 %
Arviointiperusteet:
Kurssiarviointi pohjaa oppilaiden aktiiviseen tuntiosallistumiseen, joka perustuu opettajan arvioon ja opiskelijoiden itsearvioon osallistumisestaan. Tämän lisäksi opiskelijat tekevät pienimuotoisen ryhmätehtävän, jota he esittelevät suullisesti ja josta he kirjoittavat loppuraportin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssiarviointi pohjaa oppilaiden aktiiviseen tuntiosallistumiseen, joka perustuu opettajan arvioon ja opiskelijoiden itsearvioon osallistumisestaan. Tämän lisäksi opiskelijat tekevät pienimuotoisen ryhmätehtävän, jota he esittelevät suullisesti ja josta he kirjoittavat loppuraportin.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, loppuraportti. 

Oppimateriaalit:

Lista luettavista artikkeleista ilmoitetaan kurssin opintoympäristössä.

Opetus