VENS320 Sosiolingvistiikka (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään kieleen sosiaalisena ilmiönä ja sen käyttöön muuntuvassa yhteiskunnallisessa kontekstissa.

Suoritustavat

Kirjatentti: Н.Б. Вахтин и Е.В. Головко (2004) Социолингвистика и социология языка, s. 34-225; Е. В. Красильникова (ред.) (2001) Русский язык зарубежья, s. 8-31, 51-61; М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова (2010) Языковое существование современного горожанина, s. 40-145; Л.П. Крысин (отв. ред.) (2003) Современный русский язык. Социальная и функциональная дифференциация,s. 455-495.

Arviointiperusteet

Kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee sosiolingvistiikan peruskäsitteet ja tutkimusmenetelmät
  • on perehtynyt venäjän kielen normien ja variaatioiden väliseen vuorovaikutukseen.
  • kykenee analysoimaan kielenpuhujien sosioekonomisten erojen vaikutusta kieleen sekä kieliasenteiden ilmenemistä, ts. miten sosiaalisten ja etnisten ryhmien suhtautuminen eri kieliin ja murteisiin eroaa toisistaan
  • osaa tieteellisesti arvioida mm. kielen ja sukupuolen välistä suhdetta, monikielisyyttä, kaksikielisyyttä, diglossiaa ja soveltaa tietämystään venäjänkieliseen kontekstiin.

Kirjallisuus

  • М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова (2010) Языковое существование современного горожанина, s. 40-145
  • Е. В. Красильникова (ред.) (2001) Русский язык зарубежья, s. 8-31, 51-61.
  • Л.П. Крысин (отв. ред.) (2003) Современный русский язык. Социальная и функциональная дифференциация,s. 455-495.
  • Н.Б. Вахтин и Е.В. Головко (2004) Социолингвистика и социология языка, s. 34-225.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjatentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä

Opetus