KLSS162 Sanakirjan laatiminen, käyttö ja tutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssi on suunnattu vain saksan kielen ja kulttuurin, suomen ja ruotsin kielen opiskelijoille.

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään sanakirjatutkimukseen, sanakirjan rakenteeseen ja sanakirjan laatimiseen, sanakirjan käyttöön ja sanakirjan rooliin vieraan kielen oppimisessa. Samalla kehittyvät tiedonhankinnan taidot, analyysitaidot ja itsenäisen työskentelyn taidot.  

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %) ja ohjattu pienryhmätyöskentely. Kirjallinen työ. 


Vaihtoehtoinen opiskelutapa (vain) saksan kielen ja kulttuurin opintosuunnan opiskelijoille sekä saksan kieltä ja kulttuuria valinnaisina opintoina opiskeleville: Itsenäinen työskentely. Laaja oppimistehtävä, tarkemmat ohjeet löytyvät oppimisympäristöstä tentaattorille ilmoittautumisen jälkeen. Tämän suoritustavan kieli on saksa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee sanakirjan eri osien määritelmät, sanakirjatyypit ja sanakirjan käyttötilanteet
  • tuntee sanakirjan laatimisen, sen historian ja nykypäivän sanakirjatyön periaatteet
  • tietää, miten sanakirjoja voidaan hyödyntää kielen oppimisessa ja opettamisessa sekä muissa kieliasiantuntijan tehtävissä
  • osaa verrata eri sanakirjoja ja arvioida niiden soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin ja -tilanteisiin.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. 

Aktiivinen osallistuminen luennoilla, lopputyö.


Suositus ajoituksesta

3. vuosi.

Oppimateriaalit

Jaetaan opetuksen yhteydessä.

Kirjallisuus

  • Tyysteri, Laura, Lehtosalo, Kaisa (toim.) HYVÄ SANAKIRJA – TIETEELLISIÄ, KÄYTÄNNÖLLISIÄ JA EETTISIÄ NÄKÖKULMIA LEKSIKOGRAFIAAN. Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen julkaisuja 3. Kirjaa voi lukea osoitteessa https://www.doria.fi/handle/10024/103550
  • Kirjallisuus vaihtoehtoiselle opiskelutavalle: Sovitaan tentaattorin kanssa, esim. BARZ, I. & SCHRÖDER, M.( 1996): Lernerwörterbuch in der Diskussion tai KORHONEN, J. (2001): Von der mono- zur bilingualen Lexikografie für das Deutsche tai ENGELBERG, S. & LEMNITZER, L. ( 2009, 4. Auflage): Lexikographie und Wörterbuchbenutzung.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %) ja ohjattu pienryhmätyöskentely. Kirjallinen työ. Suositus ajoituksesta: 3. vuosi.
Arviointiperusteet:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen. Aktiivinen osallistuminen luennoilla, lopputyö.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
HUOM! Tämä suoritustapa on mahdollinen vain saksan kielen ja kulttuurin opintosuunnan opiskelijoille sekä saksan kieltä ja kulttuuria valinnaisina opintoina opiskeleville. Suoritustavan kieli on saksa.
Arviointiperusteet:
Laaja oppimistehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Osallistuminen opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %) ja ohjattu pienryhmätyöskentely. Kirjallinen työ. 

Oppimateriaalit:

Jaetaan opetuksen yhteydessä.

Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (vain saksanopiskelijat) (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Laaja oppimistehtävä.
Suorituskieli:
saksa, suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen työskentely. Laaja oppimistehtävä, tarkemmat ohjeet löytyvät oppimisympäristöstä tentaattorille ilmoittautumisen jälkeen. Tämän suoritustavan kieli on saksa.

Kirjallisuus:
  • Sovitaan tentaattorin kanssa, esim. BARZ, I. & SCHRÖDER, M.( 1996): Lernerwörterbuch in der Diskussion tai KORHONEN, J. (2001): Von der mono- zur bilingualen Lexikografie für das Deutsche tai ENGELBERG, S. & LEMNITZER, L. ( 2009, 4. Auflage): Lexikographie und Wörterbuchbenutzung.

Opetus