MONS1003 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso on itseopiskelupaketti, jossa opiskelija kirjoittaa esseen valitsemastaan diskurssintutkimukseen liittyvästä aiheesta. Itseopiskelun tavoitteena on perehtyä opiskelijan kannalta relevanttiin diskurssintutkimuksen teemaan tai käsitteeseen sekä harjaannuttaa tieteellisistä ja kriittistä ajattelua, argumentaatiota ja kirjoittamista. Essee harjoittaa erityisesti teoreettisten näkökulmien ja käsitteiden vertailevaa tarkastelua sekä eri lähteisiin perustuvien tietojen kriittistä suhteuttamista toisiinsa ja kirjoittajan omiin näkökulmiin. Esseen on siis tarkoitus olla teoreettinen eikä siihen sisälly aineiston analyysiä. Aihe voi liittyä esimerkiksi maisterintutkielmaan. Luettava kirjallisuus ja esseen tarkka aihe sekä suorituksen aikataulu sovitaan tentaattorin kanssa.

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely: kirjallisuushaut, kirjallisuuteen perehtyminen, essee

Arviointiperusteet

Essee

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on oppinut tieteellistä ja kriittistä ajattelua, argumentaatiota ja kirjoittamista
  • osaa suhteuttaa erilaisia teoreettisia näkökulmia ja käsitteitä toisiinsa
  • tuntee ja osaa soveltaa diskurssintutkimuksellista viitekehystä
  • on harjoitellut akateemisen tiedonhankinnan taitoja, itsenäistä työotetta ja ongelmanratkaisutaitoja

Lisätietoja

Suorituksen aikataulu sovitaan tentaattorin kanssa heti sen jälkeen, kun on ilmoittauduttu opintojaksolle.

Esitietojen kuvaus

MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Sovitaan tentaattorin kanssa sen jälkeen, kun opiskelija on etsinyt relevanttia kirjallisuutta itsenäisesti.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suorituksen aikataulu ja kirjallisuus sovitaan tentaattorin kanssa heti sen jälkeen, kun on ilmoittauduttu opintojaksolle.
Arviointiperusteet:
Essee
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Essee
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen työskentely: kirjallisuushaut, kirjallisuuteen perehtyminen, essee

Oppimateriaalit:

Sovitaan tentaattorin kanssa sen jälkeen, kun opiskelija on etsinyt relevanttia kirjallisuutta itsenäisesti.

Opetus