KOPS1006 Kielikoulutuspolitiikka (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kielikoulutuspolitiikan keskeisiin kysymyksiin monialaisesti. Opintojaksolla käsitellään kielikoulutusta paitsi kielipolitiikan näkökulmasta myös yhteiskunnallisten, poliittisten ja taloudellisten kytkösten kautta. Opiskelija perehtyy myös arvioimaan, mitkä tekijät ja toimijat ovat osaltaan vaikuttamassa kielikoulutuspolitiikkaan. Opintojaksolla käsitellään kielikoulutusta eri koulutusasteilla, työelämän näkökulmasta sekä erityisryhmien, kuten kielellisten ja kulttuuristen vähemmistöjen kannalta. Myös kielitaidon arvioinnin yhteiskunnalliset kytkökset ovat esillä. Lisäksi opintojaksolla käsitellään ajankohtaisia kielikoulutuspoliittisia kysymyksiä. 

Suoritustavat
Osallistuminen tapaamisiin ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen. Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti joko tenttimällä tai tekemällä oppimistehtävän. Itsenäisestä suoritustavasta sovittava opintojakson vastaavan opettajan kanssa.


Arviointiperusteet

Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen tai tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt kielikoulutukseen eri näkökulmista,
  • osaa arvioida erilaisia kielikoulutuksen kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia kytköksiä, 
  • on tutustunut kieli- ja kulttuuriryhmien koulutuksen erityiskysymyksiin, 
  • ymmärtää kielitaidon arvioinnin merkityksen koulutuspolitiikan ohjaajana ja 
  • osaa soveltaa oppimaansa eettisesti kestävällä tavalla monikulttuurisessa ja -kielisessä toimintaympäristössä.

Esitietojen kuvaus

APPLANG-opiskelijat: SOKS105 Introduction to Applied Language Studies for the Changing Society; SOKS1006 Key themes and questions in applied language studies

LAGIC-opiskelijat: LACS1011 Introduction to Language and Discourse; LACS1012 Globalization, Language and Society

Oppimateriaalit

Sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen tapaamisiin ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti joko tenttimällä tai tekemällä oppimistehtävän. Itsenäisestä suoritustavasta sovittava opintojakson vastaavan opettajan kanssa.
Arviointiperusteet:
Tentti
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti joko tenttimällä tai tekemällä oppimistehtävän. Itsenäisestä suoritustavasta sovittava opintojakson vastaavan opettajan kanssa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Osallistuminen tapaamisiin ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen. 

Oppimateriaalit:

Sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tentti
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Tentti humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tenttipäivänä. 

Oppimateriaalit:

Sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa

Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus