VENS3003 Venäläiset mediat (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö:

Kurssilla tutustutaan nyky-Venäjän mediaan ja mediakulttuuriin. Lisäksi harjoitellaan tiedonhankkimistaitoja, suullisen esitelmän valmistelu- ja esiintymistaitoja, argumentaatiotaitoja sekä tietoteknisiä taitoja. 

Suoritustavat:

Luennot, keskustelut, mediaesimerkkien analysointi. Kurssin aikana laaditaan media-aineistoon pohjautuva essee (1500-2500 s.) 

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti. 

Arviointiasteikko: 0 – 5. 

Arviointiperusteet:

Kurssin arvosana koostuu seuraavien osa-alueiden arvosanoista:

Kontaktiopetukseen  liittyvät tehtävät ja ryhmätyö (40%) 

Essee  (60%)  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • tuntee, kuinka mediaa voidaan tutkia 

  • on perehtynyt nyky-Venäjän mediajärjestelmän rakenteeseen 

  • tunnistaa venäläisen median poliittiset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset erityispiirteet  

  • tuntee televisio- ja internetkulttuurin pääpiirteet  

  • pystyy analysoimaan kohderyhmästä johtuvaa kielen ja viestintätyylin vaihtelua.  

Kirjallisuus

  • Солганик, Г.Я. (под ред.) (2012). Язык СМИ и политика. Изд. Московского университета
  • Gorham, M., I. Lunde & M. Paulsen (ed.) (2014) Digital Russia: The language, culture and politics of new media communication. Routledge.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin arvosana koostuu seuraavien osa-alueiden arvosanoista: kontaktiopetukseen  liittyvät tehtävät ja ryhmätyö (40%)  ja essee  (60%)
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjatentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Ei julkaistua opetusta