Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva opettajankoulutus, kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Humanististen tieteiden kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180+ op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kandidaattiohjelmassa opiskellaan kielen käytön sekä kielen oppimisen ja opettamisen perusilmiöitä.

Osaamistavoitteet

- Hallitsee opettajan työssä keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön.

- Ymmärtää opettamisen eettisen luonteen

- Osaa analysoida kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta oppimisen, erityisesti kielen oppimisen ja opettamisen näkökulmasta.

- Osaa tarkastella oppimista, opetusta ja monikielisyyttä kielitietoisesti sekä tukea oppijoiden monikielisyyttä ja osallisuutta

- Tuntee oppimisen, erityisesti kielen oppimisen prosessin perusilmiöitä ja erilaisia kielen oppimisympäristöjä

- Arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä opetusalan tehtävissä.

- Ymmärtää asiantuntijuutensa monitieteisyyden
- Osaa toimia rakentavasti ryhmän jäsenenä ja on tutustunut projektityöskentelyn periaatteisiin

- Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti

- Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot

- Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis jatkuvasti kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan

- Tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen

Rakenne

Valitse kaikki (174+ op)