OKLPOM Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset (POM) opinnot (60 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Johdatus monialaisiin opintoihin, oppiaineiden ja niiden pedagogiikan opinnot, monialaiset oppimiskokonaisuudet ja koontiseminaari.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
  • tiedostaa omat asenteensa ja uskomuksensa eri oppiaineita kohtaan ja kykenee tarkastelemaan niitä̈ kriittisesti
  • tunnistaa eri oppiaineiden ja niiden taustalla olevien tiedonalojen merkityksen lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin näkökulmasta
  • ymmärtää̈ oppijoiden ja oppijaryhmien moninaisuuden merkityksen oppimisen ohjaamisessa
  • tunnistaa oppiaineiden erityisluonteen ja osaa tarkastella sitä yli oppiainerajojen
  • osaa eritellä oppiaineiden pedagogista kulttuuria sekä oppiainekirjoon liittyviä ideologisia ja poliittisia sidoksia
  • osaa suunnitella opetusta sekä ohjata ja arvioida oppimista eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa luokilla 1–6 sekä̈ esiopetuksessa.

Lisätietoja

Opintojen rakenne: Opinnot rakentuvat yhteisistä johdanto- ja koontiseminaariopintojaksoista, eri oppiaineiden opintojaksoista sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien opintojaksoista. Oppiaineiden opintojaksot keskittyvät niihin teemoihin, sisältöihin ja ilmiöihin, jotka ovat kullekin oppiaineelle erityisiä. Monialaiset oppimiskokonaisuudet -opintojaksoilla opiskellaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa olevia monialaisia oppimiskokonaisuuksia.
POM-opinnot alkavat johdanto-opintojaksolla, jonka jälkeen opiskellaan eri aineiden/aineryhmien opintojaksot 1. ja 2. POM-opintovuoden aikana. Integroivien oppimiskokonaisuuksien ensimmäinen osa opiskellaan 2. POM-opintovuonna ja toinen ja kolmas osa 3. POM-opintovuonna. POM-opinnot päätetään koontiseminaariin.

Rakenne

Valitse kaikki (60 op)