SAXA041 Opetusviestintä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso sisältää suullisia ja kirjallisia viestintätehtäviä, joissa harjoitellaan opettajan opetustilanteessa käyttämää kieltä käytännössä. Lisäksi tutustutaan koulumaailmaan sekä laaditaan oppimateriaalia. Kurssilla kehittyvät erityisesti esiintymis- ja vuorovaikutustaidot sekä rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Lisäksi harjoitellaan opetustyössä tarvittavia digitaitoja.

Suoritustavat

Opintojakso järjestetään kontaktiopetuksena. Suoritustapaan sisältyvät säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät sekä opetustuokion pitäminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee keskeisen opetusviestintään tarvittavan sanaston ja rakenteet saksan kielellä
  • osaa viestiä saksan kielellä yhtenäiskoulu- ja lukio-opetuksen tarpeet huomioon ottaen
  • on tutustunut Normaali- tai muuhun kouluun ja sen kielten opetukseen
  • osaa pitää pienimuotoisen opetustuokion saksan kielellä
  • osaa antaa vertaispalautetta ja kehittää omaa opetusviestintäänsä saamansa vertaispalautteen ja itsearvioinnin avulla
  • osaa arvioida opettajien/opiskelijoiden pitämiä opetustuokioita
  • osaa laatia kielenopetukseen soveltuvaa oppimateriaalia.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %), suulliset ja kirjalliset harjoitukset, opetustuokio, oppimateriaalin laadinta.

Suositus ajoituksesta

Ennen opetusharjoittelua, 2. (tai 3.) lukuvuonna

Oppimateriaalit

Kurssivihko

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät, opetustuokion pitäminen.
Arviointiperusteet:
Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, väh. 80 %. Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, opetustuokio, oppimateriaalin laadinta.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, väh. 80 %. Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, opetustuokio, oppimateriaalin laadinta.
Suorituskieli:
saksa
Työskentelytavat:

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät, opetustuokion pitäminen.

Oppimateriaalit:

Kurssivihko

Opetus