KIMO1010 Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva pedagogiikka (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

 • Monikielisen oppijan opetusjärjestelyt koulussa
 • Oppijan osallisuuden ja monikielisen identiteetin tukeminen
 • Oppijan toiminnallisen kielitaidon arvioiminen ja sen kehittymisen tukeminen
 • Eri tiedonaloille tyypillisiä tekstikäytänteitä
 • Kielitietoinen opetus sekä kielitaidon ja tekstikäytänteiden hallinnan kehittäminen osana oppiaineiden sisältötietojen oppimista

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kielen merkityksen tietojen ja taitojen oppimisessa
 • ymmärtää monikielisyyden kehittyvänä taitona elinikäisen oppimisen näkökulmasta
 • tuntee keinoja eritellä oppijan tilanteista kielitaitoa ja tukea sen kehittymistä
 • tuntee kielitietoisen opetuksen periaatteet ja osaa luoda aktiviteetteja, jotka tukevat oppijan toimijuutta ja kehittävät kielitaitoa osana sisältötiedon oppimista
 • osaa hyödyntää oppijoiden monikielisiä resursseja oppimisessa
 • tuntee koulussa ja päiväkodissa käytettäviä oppimisen tukitoimia ja osaa rakentaa moniammatillista yhteistyötä.

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa mainittu opetusmateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus