KIMO1020 Monikielisyys ja kielenoppiminen muuttuvassa yhteiskunnassa (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tutustutaan kieleen, kielenoppimiseen ja -opettamiseen liittyviin ilmiöihin nyky-yhteiskunnassa. Kurssi perehdyttää opiskelijoita mm. kielipolitiikan, monikielisyyden ja yhteiskunnallisen muutoksen kysymyksiin ja kielen rooliin yhteiskunnassa ja yksilön elämässä. Kurssin kautta kielenoppiminen näyttäytyy aktiivisena toimintana, joka tapahtuu yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa.

Suoritustavat

Luennot, demotyöskentely ja lopputehtävä.

Arviointiperusteet

Osallistuminen kurssityöskentelyyn (80% osallistuminen demotyöskentelyyn), lopputyö.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielen yhteiskunnallisena ja yksilöllisenä ilmiönä
  • tuntee kieleen ja kielenoppimiseen liittyviä käsitteitä
  • tiedostaa kielen merkityksen yksilön identiteetin ja yhteiskunnallisen osallisuuden mahdollistajana ja tunnistaa siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä
  • osaa soveltaa omaksumaansa tietoa yhteiskunnan monikielistymisestä kielenoppimisen ja -opettamisen tarkasteluun
  • osaa hankkia tietoa kieleen ja kielenoppimiseen liittyvistä kysymyksistä ja kehittää osaamistaan myös itsenäisesti

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot, demotyöskentely ja lopputehtävä
Arviointiperusteet:
Osallistuminen kurssityöskentelyyn (80% osallistuminen demotyöskentelyyn), lopputyö
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus