KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (1–5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • oppiminen, ohjaus ja oppimisympäristöt elämänkulun eri vaiheissa  
  • erilaisten oppijoiden huomioiminen oppimisessa ja ohjauksessa  
  • oppimiskäsitykset ja niiden merkitys pedagogiikassa  
  • oppimisen ja osaamisen arvioinnin erilaiset periaatteet
  • omien arvojen ja käsitysten reflektointi kasvatusalan asiantuntijana  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:  
  • osaa tarkastella omia näkemyksiään jatkuvasta oppimisesta ja ohjauksesta kytkemällä niitä tutkimukseen perustuviin käsitteisiin ja näkökulmiin   
  • hahmottaa oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden   
  • osaa tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja erilaiset oppijat huomioiden  
  • tuntee oppimisen arvioinnin erilaisia periaatteita ja ymmärtää arvioinnin merkityksen jatkuvan oppimisen tukemisessa
  • tiedostaa omia arvojaan ja omaa vastuutaan tulevana kasvatusalan asiantuntijana  

Lisätietoja


Oppimateriaalit

Kaikille yhteinen kirjallisuus:

1. Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. 2016. Kasvatuspsykologia (3.uud. p.) PS-kustannus. (saatavana myös e-kirjana) JA

2. Englanninkielinen tieteellinen artikkeli, joka tarkennetaan opintojaksolla.


Lisäksi muuta kirjallisuutta ja materiaalia opetusohjelmassa tarkennettavalla tavalla.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 5

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 6

Kuvaus:
Liikunnan opiskelijoiden suoritustapa.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

KAIKO (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

LUOKO (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

VAKA (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Sivuaine + Erityispedagogiikka (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

AIKO (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

AIKO Liikunta (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

LPEA1101 Osallistuminen opetukseen (osa 2) (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus