KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • asiantuntijuus korkeatasoisen osaamisen kehittymisenä 
 • asiantuntijuus yhteisöllisenä ilmiönä 
 • asiantuntijatiedon luonne, kehittäminen ja tukeminen 
 • ammatillinen identiteetti ja ammatillinen toimijuus 
 • asiantuntijuus ja työssä oppiminen kasvatusalalla 
 • muuttuva asiantuntijuus nyt ja tulevaisuudessa 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija  
 • osaa eritellä asiantuntijuutta, osaamista ja ammatillista identiteettiä käsitteinä ja tutkimuksen valossa
 • osaa tarkastella tietoisesti ja kriittisesti omia näkökulmiaan asiantuntijuuteen ja osaamisen kehittämiseen 
 • tunnistaa oman roolinsa aktiivisena asiantuntijuuden ja osaamisensa rakentajana 

Oppimateriaalit

Kaikille yhteinen kirjallisuus:


1. Collin, K., Paloniemi, S. Rasku-Puttonen, H. & Tynjälä, P. (toim.) 2010. Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. WSOYPro. Kirjasta hyödynnetään lukuja: 
 • Paloniemi, Rasku-Puttonen & Tynjälä: ”Asiantuntijuudesta identiteettiin – Anneli Eteläpellon tutkimuspolkuja”. 
 • Palonen & Gruber: ”Satunnainen, rutiininomainen ja tietoinen osaaminen”. 
 • Tynjälä: ”Asiantuntijuuden kehittämisen pedagogiikkaa”. 
2. Jakonen, M. 2017. Vastatieto – Tulevaisuuden asiantuntijuutta etsimässä. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2017

3. Englanninkielinen tieteellinen artikkeli, joka tarkennetaan opintojaksolla. 


Lisäksi muuta kirjallisuutta ja materiaalia opetusohjelmassa tarkennettavalla tavalla.


Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta