Kielten aineenopettajan maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Filosofian maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Maisteriohjelmassa syvennytään kielen käytön sekä kielen oppimisen ja opettamisen ilmiöihin. Ohjelmassa kehitetään kielten opetusalan tehtävissä ja sen tutkimisessa tarvittavaa asiantuntijuutta. 

Osaamistavoitteet

1. Yleiset tieteelliset valmiudet
- Tuntee useita kielen- ja kielenoppimisen ja -opettamisen tutkimuksen suuntauksia ja on perehtynyt lähemmin valitsemaansa erityisalueeseen
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon tieteellisen tutkimuksen, jonka teossa noudattaa keskeisiä tutkimuseettisiä periaatteita
- Hallitsee oman tieteenalansa ja kielialueensa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
- Omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkimukseen omalla alallaan

2. Ammatilliset taidot

- Osaa toimia vastuullisesti ja eettisesti kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijana moniammatillisessa yhteistyössä
- Osaa analysoida kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta kielen oppimisen ja opettamisen näkökulmasta

- Tuntee kielen oppimisen keskeisiä ilmiöitä sekä osaa tukea ja arvioida oppimisen prosesseja

- Osaa luoda ja hyödyntää erilaisia kielen oppimisympäristöjä


3. Yleiset työskentelytaidot
- Hallitsee tiimityön ja projektityöskentelyn
- On saavuttanut asiantuntijatehtävissä vaadittavat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot
- Hallitsee monipuolisesti tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
- Seuraa oman alansa kehityssuuntia ja ajankohtaista keskustelua, tunnistaa kehittämisen kohteita ja ongelmia ja osaa soveltaa asiantuntemustaan monipuolisesti niiden ratkaisuun.
- Osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä sekä kasvokkain että digitaalisissa ympäristöissä


4. Oman osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen
- Osaa tunnistaa, jäsentää ja kuvata omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa
- Pitää yllä ja kehittää kielitaitoaan sekä kulttuurista ja pedagogista asiantuntemustaan

- Ymmärtää elinikäisen oppimisen tarpeen asiantuntijuuden kehittymisessä
- Tuntee laajalti/laajasti oman alansa työtehtäviä ja niissä vaadittavaa osaamista 

Rakenne

Valitse kaikki (108+ op)