VENS350 Nykyvenäjän muutostendenssit (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään nykyvenäjän kehitystendensseihin ja opitaan tunnistamaan, miten kielen normit ovat muuttuneet sen eri käyttöalueilla. Kurssi kehittää vuorovaikutustaitoja, argumentaatiotaitoja, ryhmätyötaitoja sekä tiedonhankinnan ja tiedon kriittisen arvioinnin taitoja.

Suoritustavat

Johdantoluennot ja lukupiiri.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti Lara Ryazanova-Clarke (toim.) 2014. The Russian Language Outside the nation. Edinburgh: Edinburgh University Press.; Л. П. Крысин (2003) Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация, (11-100). Москва: Языки славянской культуры.

Arviointiperusteet

Johdantoluennoilla ja lukupiireissä laaditut luentopäiväkirjat. Lukupiirissä pidettävä alustus.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • on perillä nykyvenäjässä tapahtuvista prosesseista ja kielen yleisistä kehityssuunnista
  • ymmärtää ja pystyy arvioimaan venäjässä tapahtuneita ja parhaillaan tapahtuvia ortografisia, morfologisia, syntaktisia, semanttisia ja leksikaalisia (mm. uudis- ja vierassanat) muutoksia
  • tuntee näihin muutoksiin vaikuttavat yhteiskunnalliset syyt
  • on perillä normin ja variaation käsitteistä ja niiden ilmenemisestä nykyvenäjän kielessä.

Kirjallisuus

  • Lara Ryazanova-Clarke (toim.) 2014. The Russian Language Outside the nation. Edinburgh: Edinburgh University Press.; Л. П. Крысин (2003) Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация, (11-100). Москва: Языки славянской культуры.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä

Opetus

x

Itsenäinen suoritus (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä

Opetus