OPEA4150 Ammatillinen kasvu, oppimisen ohjaaminen ja tutkiva opettajuus (8–10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • oman opetus- ja kasvatusajattelun analysointi ja työstäminen
  • opettajuus ja opettajaprofessio
  • tutkivan opettajuuden periaatteet
  • oman oppiaineen pedagogiikka

  • opettajan ydinosaamisalueet: ensisijaisesti eettinen, tieteellinen, pedagoginen, sekä vuorovaikutus ja moninaisuusosaaminen, mutta myös yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen sekä hyvinvointia vahvistava osaaminen, vähiten esteettinen osaaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

  • tunnistaa ja osaa perustella oman opetus- ja kasvatusajattelunsa sekä pedagogiset käytänteensä tieteellisesti, eettisesti ja pedagogisesti
  • kehittää omaa asiantuntijuuttaan laaja-alaisesti ja ymmärtää opettajuuden elinikäisenä oppimisprosessina
  • osaa kehittää omaa työtään tutkivan opettajuuden periaatteita soveltaen
  • ymmärtää oman oppiaineensa tapoja rakentaa tietoja ja taitoja ja osaa pedagogisilla ratkaisuilla tukea moninaisten oppijoiden oppimista, tasavertaista osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia

Esitietojen kuvaus

Kasvatustieteen perusopinnot

Oppimateriaalit

Oppimateriaalista ja kirjallisuudesta sovitaan opetuksen alkaessa

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Liikunnan opiskelijoiden suoritustapa.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Liikunnan AKO-opiskelijoiden suoritustapa.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x
x

Osallistuminen opetukseen (liikunta) (8 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

LPEA1025 Osa 2 (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

LPEA1013 Osallistuminen opetukseen (osa 2) (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

LPEA1015 Osallistuminen opetukseen (osa 2) (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta