Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva opettajankoulutus, maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Filosofian maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120+ op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Maisteriohjelmassa syvennytään kielen käytön sekä kielen oppimisen ja opettamisen ilmiöihin. Ohjelmassa kehitetään opetusalan tehtävissä ja sen tutkimisessa tarvittavaa asiantuntijuutta.

Osaamistavoitteet

- Hallitsee kielten aineenopettajan ja luokanopettajan työssä tarvittavat pedagogiset valmiudet ja osaa toimia kielitietoisen oppimisen ja opettamisen laaja-alaisena asiantuntijana eettisesti moniammatillisessa yhteistyössä
- Osaa analysoida kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta

- Tuntee kielen oppimisen prosessin keskeiset ilmiöt sekä osaa tukea ja arvioida oppimisen prosessia erityisesti monikielisyyden näkökulmasta

- Osaa luoda ja hyödyntää erilaisia monikielisyyttä tukevia oppimisympäristöjä

- Tuntee useita kielen ja kielenoppimisen ja -opettamisen tutkimuksen suuntauksia ja on perehtynyt lähemmin valitsemaansa erityisalueeseen
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon tieteellisen tutkimuksen, jonka teossa noudattaa keskeisiä tutkimuseettisiä periaatteita
- Hallitsee oman tieteenalansa ja kielialueensa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet

- Hallitsee tiimityön ja projektityöskentelyn

- Tuntee laajalti/laajasti oman alansa työtehtäviä ja niissä vaadittavaa osaamista

- Osaa jäsentää, kuvata ja dokumentoida oman osaamisensa suhteessa työllistymistavoitteisiinsa
- Omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkimukseen omalla alallaan.

Rakenne

Valitse kaikki (171+ op)