Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Filosofian maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120+ op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

FM-tutkinnon suorittanut
  • hallitsee äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuuteen vaadittavat tiedot ja taidot
  • hallitsee opintosuuntansa keskeiset teoreettiset sisällöt ja tutkimusmenetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella
  • osaa luoda uutta tietoa ja arvioida eettisiä kysymyksiä tutkimusprosessin eri vaiheissa
  • osaa käyttää eettistä harkintaa opettajan työssä ja toimia vastuullisena oman alansa kehittäjänä
  • hallitsee monipuolisesti alan asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot
  • arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
  • tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen
  • osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan.

Rakenne

Valitse kaikki (108+ op)