KIKS113 Tekijyyden käsite ja historia, kirjoittajan identiteetti (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kirjailijan nimen historia ja arvo, brändi, kirjailijaksi tuleminen ja sukupuoli. Teoksen perusteella nimetty tekijyys ja vaiettu monitekijyys. Kirjoittajan identiteetti, elämäkerrallinen minä, kirjoittajan oma ääni ja auktoriteetti tekstissä, tekstistä lukijalle hahmottuva diskursiivinen minä. Oman kirjoittajaposition reflektointi, kirjoittajan työ ja monet roolit.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tekijyyteen (author) liittyvät kysymykset, hänellä on vahva tuntemus kirjailijana toimimisen traditiosta, hän osaa hahmottaa kirjoittamisensa osana identiteettiään ja sosiaalista kuulumistaan. Opiskelija tunnistaa tekstilajien yhteydet kirjoittajan vaihteleviin rooleihin, hän osaa soveltaa oppimaansa oman kirjoittajapositionsa tarkasteluun. Hän tuntee myös kirjoittamisen etiikkaan liittyvät kysymykset.

Oppimateriaalit

  • Alén-Savikko, Anette & al. (toim.) Muuttuva tekijä. Kirjoituksia tekijänoikeudesta ja taiteesta. Helsingin yliopisto 2020.
  • Bennett, Andrew: The Author. London: Routledge 2005.
  • Barthes, Roland: Tekijän kuolema, tekstin syntymä. Suom. Lea Rojola & Pirjo Thorel. Tampere: Vastapaino 1993.
  • Clark, Romy & Ivanič, Roz: The Politics of Writing. London: Routledge 1997.
  • Foucault, Michel: Mikä tekijä on? Suom. Markku Lehtinen. Nuori Voima 1/2006.
  • Haverinen, Eeva & al. (toim.) Tekijyyden ulottuvuuksia. Jyväskylä: Nykykulttuuri 2008.
  • Kurikka, Kaisa & Pynttäri, Veli-Matti (toim): Tekijyyden tekstit. Helsinki: SKS 2006.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus