KIRS311 Maisteriseminaari (10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Seminaari valmentaa opiskelijoita omaehtoiseen tieteelliseen työskentelyyn ja maisterin tutkielman kirjoittamiseen. Käsiteltäviä yleisempiä teemoja ovat mm. tiedonhaku, lähdekritiikki, tutkimuseettiset periaatteet, tieteellisen kirjoittamisen periaatteet, argumentaatio ja tutkielman tekemiseen liittyvät menetelmälliset ja tietoteoreettiset kysymykset. Seminaari sisältää oman tutkimuksen esittelyä sekä palautteen antamista muiden opiskelijoiden tutkimuksesta. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen seminaarin aikana.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • rajata maisterin tutkielman tutkimusaiheen, muotoilla tutkielmaa varten tutkimuskysymyksen ja laatia toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman
  • hakea ja kriittisesti arvioida tutkielman tekemiseen tarvittavaa tietoa
  • valita tutkimusmenetelmän ja ottaa huomioon menetelmään liittyvät tietoteoreettiset sitoumukset sekä arvioida menetelmän luotettavuutta
  • muotoilla maisterin tutkielmaan vaadittavat rakenteelliset osat
  • käyttää lähteitä hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
  • keskustella rakentavasti ja argumentoiden useista eri tutkimusaiheista ja tutkimussuunnitelmista
  • ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä
  • arvioida omaa ja muiden tutkimusta tutkimusetiikan näkökulmasta.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät. 

Opetus