VISA1010 Viestintäkompetenssi ja vuorovaikutusosaaminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tutustutaan viestintäkompetenssin ja vuorovaikutusosaamisen kehittymisen ja kehittämisen teoreettisiin lähtökohtiin sekä opitaan analysoimaan vuorovaikutustaitoja.

Suoritustavat

Luennot, analyysitehtävät ja tentti

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja analyysitehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee viestinnän opetusalan tradition
  • osaa jäsentää viestintäosaamista ja ymmärtää vuorovaikutustaitojen kehittymisen lähtökohdat
  • osaa soveltaa viestintäkompetenssiin liittyviä käsitteitä vuorovaikutuskäyttäytymisen analysointiin
  • osaa hakea ja antaa viestintäosaamiseen liittyvää palautetta, joka tukee omaa ja toisten oppimista.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Kirjallisuus

  • Morreale, Spitzberg & Barge 2013. Communication. Motivation, knowledge, skills
  • Trenholm & Jensen, Interpersonal communication (7. tai uudempi painos)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja analyysitehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja analyysitehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, analyysitehtävät ja tentti

Opetus