Liikuntabiologian kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Liikuntatieteiden kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Liikuntabiologian aineryhmän kandidaattitutkinnossa perehdytään biomekaniikan, liikuntafysiologian sekä valmennus- ja testausopin perusteisiin. Liikuntabiologian kandidaatintutkinnossa keskeisiä osaamisalueita liikuntabiologisten teemojen lisäksi ovat tieteellisen tiedon haku, tuottaminen, tulkinta ja raportointi kriittisesti ja eettisesti kestävästi. Kandidaatti kykenee soveltamaan osaamistaan fyysiseen suorituskykyyn ja liikunnan harjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Kandidaatti osaa työskennellä ryhmässä asiantuntemustaan vuorovaikutteisesti hyödyntäen, tunnistaa omat kehitystarpeensa ja kykenee toimimaan liikunta-, urheilu- ja kuntotestausalan tehtävissä.

Osaamistavoitteet

Lii­kun­ta­bio­lo­gi­sen ai­ne­ryh­män kan­di­daat­tioh­jel­man suoritettuaan opiskelija hallitsee perusteet ihmisen elimistön rakenteesta ja toiminnasta levossa ja ymmärtää niiden merkityksen liikunnassa. Opiskelija tuntee tieteellisen tutkimusprosessin ja empiirisen tutkimuksen käytänteet ja keskeiset mittausmenetelmät liikuntabiologian alalla. Kandidaatti osaa turvallisesti mitata fyysistä kuntoa ja suorituskykyä eri ikäisillä ja kuntoisilla terveillä henkilöillä, ja osaa tulkita ja kommunikoida tuloksista vastuullisesti. Kandidaatti tietää alan työllistymismahdollisuuksista ja osaa huomioida omat kiinnostuksen kohteet sivuainevalinnoissa suhteessa omiin uratavoitteisiin.

Rakenne

Valitse kaikki (87+ op)