LBIA034 Kestävyyden testaaminen ja harjoittaminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opiskelija syventää tietämystä kestävyysharjoittelusta osana urheiluvalmennuksen kokonaisuutta. Opiskelija perehtyy kestävyysharjoittelun perusperiaatteisiin, harjoittelun vaikutusmekanismeihin sekä kestävyysharjoittelun ohjelmointiin, jaksottamiseen ja seurantaan.

· Eri kestävyysominaisuuksien harjoittamisen perusteet

· Kestävyysharjoittelun vaikutusmekanismit

· Kestävyysharjoittelun käytännön toteutus, ohjelmointi ja monitorointi

· Kestävyysharjoittelun vaikutusten seuranta eri testimenetelmillä

· Kestävyystestien hyödyntäminen käytännön urheiluvalmennuksessa ja kuntoilussa

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

  • tietää kestävyysominaisuuksien mittaamisen ja harjoittamisen fysiologiset taustatekijät

  • osaa kestävyyden harjoittamisen periaatteet ja vaikutusmekanismit

  • osaa arvioida kestävyysharjoittelun yksilöllisiä vaikutuksia elimistön toimintaan

  • osaa ohjelmoida ja jaksottaa kestävyysharjoittelua eri tavoitteisiin

  • osaa käyttää kestävyysominaisuuksien mittaamisessa käytettäviä laitteita ja menetelmiä

  • tunnistaa kestävyystesteihin liittyviä virhelähteitä ja osaa tulkita testituloksia ja antaa testipalautetta

  • osaa testata luotettavasti kestävyysominaisuuksia eri kohderyhmissä

Lisätietoja

2. kevätlukukausi

Esitietojen kuvaus

LBIP013 Urheiluvalmennuksen peruskurssi aloitettu

Kirjallisuus

  • Mujika, I. (ed.). 2012. Endurance Training. Science and Practice. New York: Nova Science Publishers Inc. (315 s.). ISBN: 9788493997007

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen luennoille (16 tuntia) ja harjoituksiin (8 tuntia). Kestävyystestien itsenäinen harjoittelu (20 tuntia) ja työselosteiden kirjoittaminen. Luentojen ja luennoilla jaettavan materiaalin, harjoitusten ja kirjallisuuden tenttiminen samassa tentissä.
Arviointiperusteet:
Tentti (100%) ja harjoitusten suorittaminen ja hyväksytyt työselosteet.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus