LTKY1006 Liikunta- ja terveyskäyttäytymisen edistäminen (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Liikunta- ja terveyskäyttäytymisen edistämisen menetelmiä erilaisissa yhteiskunnallisissa rakenteissa, instituutioissa ja ympäristöissä. Liikunta- ja terveyskäyttäytymisen edistämiseen liittyvät

  • ympäristö- ja yhteiskuntatason tekijät kuten liikuntaa suosivan elinympäristön suunnittelu,
  • yksilölliset tekijät: motivaation muotoutuminen, käyttäytymisenmuutosteoriat ja muutokseen tähtäävien interventioiden suunnittelu.
  • biologiset tekijät: muutoksen mittaaminen
  • esimerkkejä edistämisohjelmista. Eettiset kysymykset.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata liikunta- ja terveyskäyttäytymisen muodostumiseen, edistämiseen, käyttäytymisen muutokseen ja muutoksen mittaamiseen liittyviä keskeisiä peruskäsitteitä, teorioita ja ohjelmia ympäristö-, yhteiskunta-, yksilö- ja biologisella tasolla.

Lisätietoja

Tämä kurssi sisältyy koko laajuudeltaan (5 op) liikuntapsykologian perusopintoihin.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus

1. Suosituksia liikuntaa suosivan elinympäristön suunnitteluun - Liikunnan olosuhteet ja asemakaavoitus (http://liikuntakaavoitus.fi/wp-content/uploads/2018/08/suositukset_asemakaava.pdf)

(3 s.)

2. Liukkonen, J. & Jaakkola, T. (2017). Liikuntamotivaatio elinikäisen liikuntaharrastuksen edellytyksenä. Teoksessa (Toim.). T. Jaakkola, J. Liukkonen ja A. Sääkslahti. Liikuntapedagogiikka. 2. painos. s. 130-146. Yht 16 s.

3. Linnansaari, A. ja Hankonen, N. (2019). Miten terveyskäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa? Teoksessa: Sinikallio, S. (Toim.). Terveyden psykologia. Jyväskylä: PS-Kustannus, s. 89-134 (yht 45 s).

4. Muuttuva toimintakulttuuri rakentaa yhteisöllisyyttä. Liikkuva koulu -ohjelman tutkimuksen ja seurannan tuloksia. (Yht 6 s.)

Lataa (615.58 KB)

5. Vähän liikkuva nuori yläkoulussa. Tietoa yläkouluikäisten liikkumisen määrästä ja vähän liikkuvien nuorten tukemisesta yläkoulussa. (Yht 4 s.)

Lataa (911.74 KB)

6. Katariina Tuunanen, Anna Puurunen, Miia Malvela, Sari Kivimäki (2016). Laatua liikuntaneuvontaan. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 313. Likes: Jyväskylä. 106 s. https://www.kkiohjelma.fi/filebank/2032-Laatua_liikuntaneuvontaan_FINAL.pdf (107 s.).

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu luennoille osallistuminen, tentti ja oppimistehtävän tekeminen ohjeiden (arviointikriteerien) mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen vertaisryhmätyöskentelyyn.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja tentti (2.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luentotallenteet ja luennot (yht. 10 t). Luentojen ja luentotallenteiden sekä kirjallisuuden tenttiminen luentosarjan lopuksi järjestettävässä tenttitilaisuudessa. Oppimateriaalit-kohdan kaikki 6 teosta tentitään.

Opetus

x

Oppimistehtävä (2.5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävän tekeminen ohjeiden (arviointikriteerien) mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen vertaisryhmätyöskentelyyn.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Oppimistehtävä toteutetaan monitieteisenä ryhmänä, jossa osallistujilla erilainen koulutustausta tai tutkinto-ohjelma.

Opetus