LTKH1001 Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Syvennä osaamistasi terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän käyttäytymisen muutoksen ohjaamisessa ja tukemisessa psykologisen joustavuuden kautta.

Kuvaus

Sisältö

Hyväksymis- ja omistautumisterapia sekä arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa valmennuksessa.
Psykologisen joustavuuden taidot: motivaatio- ja estetyöskentely pysyvän muutoksen tukemisessa
Valmennusprosessin eteneminen
Valmennusprosessin arviointi
Valmentajan rooli ja etiikka

Suoritustavat 

EduFutura

Seminaarit ja harjoitukset 32 t. Osallistuminen seminaareihin (mahdollisuus etänä), harjoitustehtävien tekeminen ja kurssitehtävien suorittaminen, valmennusharjoittelu.

Avoin yliopisto

Itsenäinen työskentely Moodle-oppimisympäristössä, valmennusharjoittelu


Arviointiperusteet 

EduFutura

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista, vuorovaikutteista ja eettisesti muut huomioivaa osallistumista seminaareihin ja harjoituksiin. Seminaareissa ja Moodle-oppimisympäristössä esiteltyjen tehtävien palauttamista hyväksytysti sekä valmennusharjoittelun toteuttamista, sen esitystä seminaarissa ja palauttamista dia- esityksenä. 

Avoin yliopisto

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää Moodle-oppimisympäristössä esiteltyjen tehtävien palauttamista hyväksytysti ja verkkokeskusteluun osallistumista sekä valmennusharjoittelun toteuttamista ja sen esittelyä dia- ja äänitallenteena. 

Osaamistavoitteet

Vahvistaa hyvinvointialalla, valmennus-, opetus- ja kasvatustehtävissä toimivan ammattilaisen osaamista tukea ihmisen hyvinvointia lisäävää käyttäytymisen muutosta.


Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • Ymmärtää hyväksymis- ja omistautumisterapian mallin sekä arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan teoreettiset näkökulmat käyttäytymisen muutoksen tukemisessa.
  • Osaa ohjata käyttäytymisen muutosta tukevia psykologisen joustavuuden taitoja.
  • Osaa tukea ihmisiä yksilöllisesti hyvinvointikäyttäytymisen muutoksessa.
  • Ymmärtää muutosvalmennukseen liittyvän etiikan ja oman ammattinsa rajat, vastuut ja velvollisuudet.

Esitietojen kuvaus

Tämä opintojakso kuuluu osana Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuliin. Moduuli on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille. Edeltävänä osaamisena opiskelijalla tulee olla perusopinnot tai vastaava osaaminen terveyden edistämisestä sekä vuorovaikutuksellisesta ohjaamisesta.


Avoimen yliopiston toteutukselle kurssilla ei ole esitietovaatimuksia. 

Oppimateriaalit

Oppimateriaali esitellään Moodle-oppimisympäristössä


Oheiskirjallisuus:

Harris, R. (2019). ACT made simple: An easy-to-read primer on acceptance and commitment therapy (Second edition.). New Harbinger Publications, Inc.

Hayes, S. C. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Kangasniemi, A.M. Lappalainen, R., Kankaanpää, A. Tolvanen A. & Tammelin, T. (2015).
Towards a physically more active lifestyle based on one ́s own values: the results of a randomized controlled trial among physically inactive adults. BMC Public Health, 15:260. DOI: 10.1186/s12889-015-1604-x

Kangasniemi, A. & Kauravaara, K. 2016.
Kohti muutosta – Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä. 2. Painos. Liikunta- ja hyvinvointiakatemia oy. Vantaa. ISBN:9789526848808.

Kangasniemi, A. (2015). The mindfulness, acceptance and commitment approach to encouraging a physically more active lifestyle. LIKES - Research Center for Sport and Health Sciences 2015. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja, ISSN 0357-2498; 305.

Lappalainen, R. (2010). Painon ja mielen psykologiaa: Hyväksymis- ja omistautumisterapia & kognitiivinen käyttäytymisterapia painonhallinnassa : ohjaajan opas. Tampere: Suomen käyttäytymistieteellinen tutkimuslaitos.

Pietikäinen, A. (2016). Joustava mieli. Duodecim.

Pietikäinen, A. (2019). Kohti arvoistasi: suuntaa mielekkäisiin muutoksiin. Duodecim.

Stoddard, J. & Afari, N. (2014). The big book of ACT metaphors: a practitioner's guide to experiential exercises and metaphors in acceptance and commitment therapy. E-kirja. New Harbinger Publications.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tämä suoritustapa on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Tämä suoritustapa on suunnattu avoimen yliopiston opiskelijoille
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (EduFutura) (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista, vuorovaikutteista ja eettisesti muut huomioivaa osallistumista seminaareihin ja harjoituksiin. Seminaareissa ja Moodle-oppimisympäristössä esiteltyjen tehtävien palauttamista hyväksytysti sekä valmennusharjoittelun toteuttamista, sen esitystä seminaarissa ja palauttamista dia- esityksenä.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Seminaarit ja harjoitukset 32 t. Osallistuminen seminaareihin (mahdollisuus etänä), harjoitustehtävien tekeminen ja kurssitehtävien suorittaminen, valmennusharjoittelu

Oppimateriaalit:

Oppimateriaali esitellään Moodle-oppimisympäristössä

Ei julkaistua opetusta
x

Osallistuminen opetukseen (Avoin yliopisto) (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää Moodle-oppimisympäristössä esiteltyjen tehtävien palauttamista hyväksytysti ja verkkokeskusteluun osallistumista sekä valmennusharjoittelun toteuttamista ja sen esittelyä dia- ja äänitallenteena.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen työskentely Moodle-oppimisympäristössä, valmennusharjoittelu

Oppimateriaalit:

Oppimateriaali esitellään Moodle-oppimisympäristössä

Ei julkaistua opetusta