LPEP004 Liikkumisen havainnoinnin kurssi (6 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kokonaiskuvan luominen liikkumisen laajasta kentästä sekä omien tietojen ja taitojen aktiivinen kehittäminen eri liikuntaympäristöissä. Kokemuksista kirjoitetaan teemaryhmän raportti oppimispäiväkirjoja avuksi käyttäen.


Suoritustavat:

Luennot 18 tuntia
Seminaarit 6 tuntia
Ohjattuja harjoituksia 80 tuntia
Itsenäinen työskentely 36 tuntia

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, seminaarityö ja sen esittäminen sekä toisen ryhmän työn opponointi.


Arviointiperusteet:

Seminaarityö ja sen esittely.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää eri aistikanavien tuottamien havaintojen merkityksen liikkumisen säätelyn ja liikuntataitojen oppimisen kannalta erilaisissa liikuntaympäristöissä.

  • tiedostaa mitä motorisia perustaitoja ja fyysisen kunnon tekijöitä eri liikuntaympäristöissä harjoitteleminen kehittää.
  • ymmärtää siirtovaikutusilmiön eri liikuntaympäristöjen ja taitojen välillä ja osaa hyödyntää sitä.
  • hallitsee havaintokurssin liikuntaympäristöjen ydinsisällöt ja taidot.
  • osaa antaa palautetta eri liikuntaympäristöjen ydintaidoista.

Lisätietoja

Ajoitus: 1. vuosi syyslukukausi

Oppimateriaalit

Jaakkola T. 2010 Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. Jyväskylä: PS-Kustannus. (ss. 1-134).
Vickers, J. N. 2007 Perception, cognition and decision training: The quiet eye in action. Human Kinetics.

Cleland-Donnelly, F.E., Mueller, S.S. & Gallahue D.L. 2016. Developmental Physical Education for All Children – Theory into practice. Human Kinetics.

Davids, Button Bennett 2008. Dynamics of skill acquisition. Human Kinetics.

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Yhteiset luennot, seminaarit ja videoeditointi (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Loppuraportti, -raportin esittely ja opponointi.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot 20 tuntia
Seminaarit 12 tuntia
Ohjattuja harjoituksia 80 tuntia
Itsenäinen työskentely 36 tuntia

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, seminaarityö ja sen esittäminen sekä toisen ryhmän työn opponointi.

Opetus

x

Yleiset kykytekijät (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Perusliikkuminen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Kehontuntemus ja kehonhuolto (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Välineen käsitteleminen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Kehonhallinta (0.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Uinti (0.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus