LBIP2002 Taidon testaaminen ja harjoittaminen (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opiskelija ymmärtää motoristen taitojen oppimisen ja taitoharjoittelun osana valmennuksen kokonaisuutta. Opiskelija perehtyy taitoharjoittelun nykyaikaisiin menetelmiin, harjoittelun vaikutusmekanismeihin sekä taitoharjoittelun ohjelmointiin, seurantaan ja taidon testaamiseen

 · Taitojen oppimisen ja taitoharjoittelun nykyaikaiset teoriat ja tutkimus

· Taidon harjoittamisen psykologiset, fyysiset, sosiaaliset ja kognitiiviset taustailmiöt

· Taitoharjoittelun periaatteet ja vaikutusmekanismit

· Taidon oppimista edistävien harjoitteluympäristöjen ja tehtävien kehittäminen

· Taitoharjoittelun ohjelmointi osana harjoitusohjelmaa

· Taitotestien hyödyntäminen valmennuksessa

· Taitoharjoittelun vaikutusten arvioiminen eri testimenetelmien avulla

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija:

· tiedostaa taitojen oppimiseen liittyviä psykologisia, fyysisiä ja sosiaalisia ja kognitiivisia taustailmiöitä

· hallitsee taidon harjoittamisen periaatteita ja vaikutusmekanismeja

· osaa kehittää liikuntataitojen oppimista edistäviä harjoitusympäristöjä ja tehtäviä sekä ohjata taitojen oppimista

· hallitsee liikuntataitojen ohjelmoinnin osaksi harjoitusohjelmaa

· osaa käyttää ja soveltaa taidon testaamisessa käytettäviä menetelmiä

· osaa testata luotettavasti taitoa eri kohderyhmissä sekä osaa tulkita testituloksia ja antaa testattaville palautetta

Lisätietoja

2. syyslukukausi, 2. periodi

Esitietojen kuvaus

LBIP2001 Urheiluvalmennuksen perusteet

Pakolliset esitiedot

Kirjallisuus

  • Kalaja & Kalaja 2021. Kehonhallinta - Liikuntataitojen oppiminen ja harjoittelu. Vk-Kustannus. ISBN: 9789519147925.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen luennoille (10 tuntia) ja harjoituksiin (12 tuntia) • Taitoharjoittelumenetelmien sekä taidon testaamisen itsenäinen harjoittelu (10 tuntia) ja työselosteiden kirjoittaminen • Luentojen ja luennoilla jaettavan materiaalin, harjoitusten ja kirjallisuuden tenttiminen samassa tentissä.
Arviointiperusteet:
Tentti (100%) ja harjoitusten suorittaminen ja hyväksytyt itsenäiset tehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus