XYHL1001 Akateemiset tekstitaidot (liikuntatieteet) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

- tieteellisen tekstin tuottamisprosessin omaksuminen
- palautetaitojen soveltaminen erilaisissa tilanteissa
- akateemisen argumentoinnin ja perustelemisen keskeiset periaatteet
- oman tutkimusaiheen esittely ja siitä keskusteleminen

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija
  • Osaa vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta omassa oppimisessaan.
  • Osaa suunnitella kirjoitusprosessia ja työskennellä prosessimaisesti
  • Tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti.
  • Osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä.
  • Ymmärtää tieteellisen argumentoinnin ja perustelemisen perusperiaatteita.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus