VTEP1010 Valmennuksen pedagoginen käytännön harjoittelu (4 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija perehtyy valmennuksen pedagogiikkaan ja didaktiikkaan sekä soveltaa aiemmilla opintojaksoilla oppimiaan tietoja ja taitoja valmennuksen käytännön työssä

 • Osallistujalähtöinen valmennuksen suunnittelu ja toteutus

 • Valmentaminen erilaisissa oppimisympäristöissä

 • Valmennustilanteelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, havainnointi ja arviointi pedagogisesta näkökulmasta

 • Valmennus järjestävän tahon toimintakulttuurissa

 • Valmennuksen toiminnallisiin työtapoihin tutustuminen

Suoritustavat

 • Seminaari (10 t)

 • Käytännön harjoittelujen suorittaminen ja raportointi

 • Näyttökokeiden suorittaminen

Arviointiperusteet

Käytännön harjoittelun ja näyttökokeiden raportointi sekä esittäminen seminaarissa (100%)

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

 • ymmärtää valmentajan työn merkityksen valmennettavien hyvinvoinnin tukijana

 • ymmärtää pedagogiikan ja didaktiikan merkityksen valmennuksessa

 • on kehittynyt valmentaja-valmennettava vuorovaikutuksessa, erilaisten valmennettavien kohtaamisessa ja valmennuksen pedagogisissa ja didaktisissa perustaidoissa

 • osaa havainnoida ja arvioida valmennettavien osallistumista ja oppimista valmennustilanteessa

Lisätietoja

3. syyslukukausi

Esitietojen kuvaus

LPEY1002 Liikunnan ja urheilun pedagogiikka (3 op), LPEP004 Liikkumisen havainnointi kurssi (6 op), LPEP013 Liikuntataitojen oppimisen ja ohjaamisen peruskurssi (2 op)

Oppimateriaalit

Jaakkola T., Liukkonen J., Sääkslahti A. (toim.) (2017)

Liikuntapedagogiikka. 2.painos. ISBN 978-952-451-780-5. PS-kustannus, Jyväskylä, suomi. 655 s. 

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus