LTKY1005 Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa (2–5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

A. Hyvinvoinnin ja terveyden laaja-alainen määrittely

 • fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen
 • toimintakyky
 • elämänkulku ja -laatu
 • erot väestöryhmien hyvinvoinnissa ja terveydentiloissa


B. Liikunnan merkitys terveyden ylläpitämisessä sekä kansantautien ehkäisyssä ja hoidossa:

 • sydän- ja verisuonitaudit
 • lihavuus ja kardiometabolinen oireyhtymä
 • tuki- ja liikuntaelinsairaudet
 • mielenterveyden ongelmat
 • keuhkosairaudet
 • syöpäsairaudet
 • muut (lihastaudit, kehitysvammat jne.)
 • liikuntasuositukset eri riskiryhmissä ja liikunnan vasta-aiheet


C. Liikunnan hyvinvointi- ja terveysvaikutusten yksilölliset erot:

 • liikunnan yhteys yksilön kokemaan hyvinvointiin
 • liikunnan yksilölliset terveyshyödyt
 • sosioekonomisen aseman vaikutukset


D. Liikunnan merkitys yksilön toimintakyvyn ja elämänlaadun tukemisessa sekä väestön terveyserojen vähentämisessä


E. Kansanterveystieteellisen tiedon käytettävyys

 • liikuntakasvatuksessa sekä ohjatun liikuntatoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
 • liikunta- ja terveysalan asiantuntijuudessa
 • julkishallinnossa ja poliittisessa päätöksenteossa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella väestöryhmien hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä laaja-alaisesti
 • on hankkinut perustiedot väestöryhmien terveyden ja hyvinvoinnin tiloista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
 • osaa perustella liikunnan merkityksen yleisten kansantautien ehkäisyssä ja hoidossa sekä yksilön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemisessa
 • tuntee liikunnan hyvinvointi- ja terveysvaikutusten yksilölliset erot sekä terveydentilaan liittyvät liikunnan vasta-aiheet (turvallisen liikunnan perusteet)
 • kykenee yhdistämään kansanterveystieteellisen perusymmärryksen oman tutkinto-ohjelman tuottamaan asiantuntijuuteen

Oppimateriaalit

Kirjallisuus

Kauhanen, Jussi; Erkkilä, Arja; Korhonen, Maarit; Myllykangas, Markku; Pekkanen, Juha (2013). Kansanterveystiede. 4. painos. Sanoma Pro. ISBN 978-952-63-0277-5. (314 s.)

TAI

Saari, Juho (toim.) (2011). Hyvinvointi: suomalaisen yhteiskunnan perusta. Helsinki: Gaudeamus. ISBN: 978-952-495-716-8. (Noin 300 s., tarkista tentittävät sivut vuosittaiselta kurssitoteutukselta.)

- Durstine, J. Larry; Moore, Geoffrey E.; Painter, Patricia L.; (2016). ACSM’s Exercise Management for persons with Chronic Diseases and Disabilities. 4. th edition. Human Kinetics. ISBN-13: 978-1450434140, ISBN-10: 1450434142. soveltuvin osin; Chapter 2 (s 15-31), Chapters 5-8 (s. 61-126), Chapter 17 (s.183-188), Chapters 31-32 (285-300); yht. 104 sivua.

Oheismateriaali:

- Videoidut asiantuntijahaastattelut kansanterveystieteellisen tiedon käytettävyydestä eri alojen asiantuntijatyössä

- Kokko, Sami & Martin, Leena (2018). LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:1. ISBN (PDF) 978-952-263-616-4; ISBN (nid.) 978-952-263-617-1

ISSN-L 2242-4563; ISSN 2242-4571 (verkkojulkaisu). 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot 24 tuntia, luennoilla annettavien ryhmätyötehtävien tekeminen ja luentotentin tekeminen (3op). Luentotentin oppimateriaaleihin sisältyy luentomateriaalien lisäksi teos ACSM’s Exercise Management for persons with Chronic Diseases and Disabilities Kirjatentti: Kauhanen ym. TAI Saari (2 op). Tämä kurssi sisältyy koko laajuudeltaan (5 op) terveystiedon perusopintoihin. Huom. 3 op osuus (luennot 24 tuntia, luennoilla annettavien ryhmätyötehtävien tekeminen ja luentotentti) vastaavat vanhan opetussuunnitelman opintojaksoa KTEP003 (3 op).
Arviointiperusteet:
Luentotentti 60 % Kirjatentti 40 %
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot, luentotehtävät ja luentotentti (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Osallistuminen luennoille (24 tuntia) luennoilla annettavien ryhmätyötehtävien tekeminen ja luentotentin tekeminen (3 op)

Opetus

x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Kirjallisuus:
 • Kirjatentti (tentitään yksi kirja): Kauhanen, Jussi; Erkkilä, Arja; Korhonen, Maarit; Myllykangas, Markku; Pekkanen, Juha (2018). Kansanterveystiede. 5. painos. Sanoma Pro. ISBN 9789526302775. (314 s.) TAI Saari, Juho (toim.) (2011). Hyvinvointi: suomalaisen yhteiskunnan perusta. Helsinki: Gaudeamus. ISBN: 978-952-495-716-8. (Noin 300 s., tarkista tentittävät sivut vuosittaiselta kurssitoteutukselta.)

Opetus