LTKH1002 Hyvinvointia ja palautumista tukeva harjoittelu (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Hyvinvoinnin näkökulmasta toimintakykyä edistävän ergonomisen kehonkäytön harjoitukset, palautumis- ja rentoutumisharjoitukset, psyykkistä jaksamista tukevat harjoitukset.

Suoritustavat:

Käytännön harjoitukset 30 tuntia ja oppimistehtävät, ohjausharjoitukset

Seminaarit 4 tuntia

Itsenäinen harjoittelu

Valmennusharjoittelu: yksilöllisen harjoittelun suunnittelu ja ohjaaminen asiakkaan lähtötilanteen ja tavoitteiden pohjalta.


Arviointiperusteet:

  • Aktiivinen, vuorovaikutteinen ja eettisesti muut huomioiva osallistuminen opetukseen.
  • Ohjaus- ja harjoitustehtävien suorittaminen.
  • Valmennusharjoittelun suunnitelman tavoitelähtöisyys, toteutuskelpoisuus ja informatiivisuus
  • Valmennusharjoittelun käytännön toteutus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan:

  • opiskelijalla on tietoa ja taitoja oman hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen, jaksamiseen ja palautumiseen.
  • opiskelija tunnistaa omaa hyvinvointia kuormittavia tekijöitä ja ymmärtää kokonaisvaltaisen palautumisen merkityksen.
  • opiskelija osaa palauttavalle harjoitelulle luonteenomaisen ohjaamisen
  • opiskelija ymmärtää hyvinvointipainotteisen ja palauttavan harjoittelun vaikutuksia laaja-alaisesti ja osaa toteuttaa harjoittelua erilaisten tavoitteiden näkökulmasta.

Lisätietoja

Ajoitus: kevät

Esitietojen kuvaus

Tämä opintojakso kuuluu osana Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuliin. Moduuli on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille.

Esitiedot:

Edeltävänä osaamisena opiskelijalla tulee olla perusopinnot tai vastaava osaaminen terveyden edistämisestä, liikunnan ja ravinnon vaikutuksista terveyteen. Opiskelijan tulee lisäksi osata perusteet anatomiasta ja fysiologiasta sekä vuorovaikutuksellisesta ohjaamisesta.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta