LBIA012 Biomekaanisia kuvantamismenetelmiä (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssilla tutustutaan erilaisiin kuvantamismenetelmiin, erityisesti liikeanalyysin ja ultraäänen käyttöön liikuntabiologisessa tutkimuksessa.

Kuvaus

Liikkeen kuvaamisen periaatteet

Liikkeen kuvaus ja analysointi

Kinemaattisten muuttujien tulkinta

Erilaisten kuvantamismenetelmien esittely

Ultraäänikuvantamisen perusteet

Lihaksen, rasvakudoksen ja jänteen kuvantaminen, analysointi ja raportointi

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

- tunnistaa erilaisia kuvantamismenetelmiä ja niiden käyttökohteita

- osaa kuvata anatomisia rakenteita ultraäänen avulla ja tunnistaa ultraäänen käyttömahdollisuudet tutkimuksessa

- osaa luoda 2D ja 3D liikeanalyysiasetelman ja kuvata liikesuoritusta

- osaa analysoida ja tulkita kuvantamismenetelmillä saatuja tuloksia sekä koko kehon että lihaksen ja jänteen tasolla

- osaa raportoida mittausasetelman ja pohtia virhelähteitä

- osaa toimia vastuullisesti ryhmän jäsenenä ja arvioida työskentelyään

Lisätietoja

2. syyslukukausi

Esitietojen kuvaus

LBIP009 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia
LBIP1000 Biomekaniikan perusteet

LBIP2000 Hermolihasjärjestelmän perusteet

Oppimateriaalit

Luennolla jaettava materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luentoja ja harjoituksia 20 h
Arviointiperusteet:
Luentotentti 20%, Liikeanalyysitehtävien raportointi: 40%, Ultraäänikuvantamisen ryhmätyö: 40%. Itsearvioinnin tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus