LBIP2000 Hermolihasjärjestelmän perusteet (7 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla luodaan perusteet hermolihasjärjestelmän rakenteen ja sen toiminnan ymmärtämiseen. Kurssilla käydään läpi, kuinka hermosto ohjaa lihaksen voimantuottoa suhteessa ympäristöönsä ja tuottaa tarkoituksenmukaisen liikkeen. Kurssilla tutustutaan myös hermolihasjärjestelmän toiminnan tutkimukseen liittyviin merkittävimpiin tutkimusmenetelmiin.

- Lihaksen tahdonalainen aktivointi

- Lihaksen supistumismekanismit sarkomeeritasolla

- Lihaksen voimantuottoon vaikuttavat hermostolliset tekijät

- Lihasaktiivisuus (EMG) ja sen mittaaminen

- Signaalien prosessointi ja tulkinta

- Lihastoiminnan selkäydintason säätely

- Refleksit

- Lihastoiminnan korkeampi säätely

- Motorisen aivokuoren magneettistimulaatio

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

- tuntee hermolihasjärjestelmän keskeiset rakenteet ja niiden toiminnat

- ymmärtää miten liike syntyy ja miten sitä ohjataan

- osaa kuvailla lihaksen aktivointi- ja supistumismekanismit sarkomeeritasolla

- osaa selittää voimantuottoon vaikuttavia hermostollisia tekijöitä

- tuntee hermolihasjärjestelmän toimintaa tutkivia mittausteknologioita sekä mittaukseen, analysointiin ja tulkintaan liittyvät perusteet

- osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida pienimuotoisen hermolihasjärjestelmän toimintaan liittyvän tutkimuksen ryhmässä

Lisätietoja

3.-4. periodi.

Esitietojen kuvaus

LBIP009 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia, LBIP1000 Biomekaniikan perusteet

Kirjallisuus

  • Enoka, R. M. 2015. Neuromechanics of Human Movement, part I. Champaign. IL, USA: Human Kinetics (496 s.) Sivut 173-305 (eli Part II).; ISBN: 978-1-4504-5880-1

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luentoja 24 tuntia, sisältäen luentosalidemonstraatiot. Laboratoriodemonstraatiot 6 tuntia. Ryhmätyö 40 tuntia.
Arviointiperusteet:
Luentotentti 40%, kirjatentti 40%, ryhmätyö 20%. Edellytyksenä luentosalidemoissa ja laboratorioharjoituksissa läsnäolo.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (7 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus