LBIP1000 Biomekaniikan perusteet (2–5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssilla tutustutaan voimantuoton biomekaanisiin perusteisiin, ja opitaan kuvailemaan ja tulkitsemaan kehon liikkeitä kinematiikan ja kinetiikan avulla.

Kuvaus

Kehon liikkeiden fysiikkaa

Kinematiikka, heitot, hypyt

Dynamiikka, liikkumisessa vaikuttavat voimat

Voiman mittaaminen ja mittaamiseen liittyvät virheet

Vivut, voiman momentti

Lihaspituuden vaikutus voimaan

Lihastyötavat

Massakeskipiste ja sen liike

Työ, teho, energia, jouset

Liikemäärä, Impulssi 

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

- tietää biomekaniikan keskeiset käsitteet

- tuntee voiman mittaukseen, analysointiin ja tulkintaan liittyvät perusteet

- osaa ratkaista heittoliikkeeseen, vipuihin, massakeskipisteeseen, voimiin, energiaan ja työhön liittyviä laskutehtäviä

- osaa selittää lihaspituuden ja lihastyötavan vaikutuksia voimantuottoon

- osaa käyttää taulukkolaskinohjelmaa yksinkertaisten laskutehtävien ratkaisussa

- osaa tehdä tulkintoja liikkeestä biomekaanisia signaaleja esittävän kuvan perusteella

- ymmärtää miten biomekaniikan avulla pystytään syventämään tietoa kehon liikkeistä ja liikkumisesta

Kirjallisuus

  • Enoka, R. M. 2015. Neuromechanics of Human Movement, part I. Champaign. IL, USA: Human Kinetics (147 s.) Sivut 1-91 ja 105-161 (eli Part I poislukien Dynamic analysis). ISBN: 9780736066792, 0736066799

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luentoja 20 tuntia, sisältäen luentosalidemoja Laskuharjoituksia 4 tuntia. Alkutesti hyväksytty/hylätty. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja luentosalisalidemoihin. Laskuharjoitusten tekeminen. Luentojen ja luentosalidemonstraatioiden tentti.
Arviointiperusteet:
Hyväksytty alkutesti, Luentotentti 40%, kirjatentti 40%, laskuharjoitustehtävät 20%. Edellytyksenä luentosalidemoissa läsnäolo.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus