LBIP009 Tuki-ja liikuntaelimistön anatomia (2–4 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssilla perehdytään tuki- ja liikuntaelimistön anatomiaan ja lihasten toimintaan tavallisimmissa kuntosaliliikkeissä.

Kuvaus

Anatominen terminologia
Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja perustoiminta
Keskus- ja ääreishermoston rakenne


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- hallitsee keskeisen tuki- ja liikuntaelimistön anatomiaan liittyvän terminologian

- tunnistaa eri kudosten tyypilliset ominaisuudet

- osaa nimetä liikkumiseen keskeisesti liittyvät luut ja nivelet sekä niiden anatomiset rakenteet

- osaa nimetä liikkumiseen keskeisesti liittyvät lihakset origoineen ja insertioineen

- osaa nimetä keskus- ja ääreishermoston perusrakenteet

- osaa nimetä tavallisimmissa kuntosaliliikkeissä agonisteina ja synergisteinä toimivat lihakset ja ymmärtää erilaisten lihastyötapojen roolin liikkeiden eri vaiheissa

- ymmärtää vipusysteemien ja lihasten kuormittumisen välisen yhteyden

Lisätietoja

1. syyslukukausi

Oppimateriaalit

Delavier, F. 2013 Lihaskuntoharjoittelu ja venyttely (4. uudistettu suomenkielinen painos). Suomi: VK-Kustannus (192 s.).

Kirjallisuus

  • Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A. & Björkqvist, S.-E. 2019. Ihmisen fysiologia ja anatomia. 18.-21. painos . Helsinki: Sanoma Pro. (ss. 52-164, 516-538) (134 s.). ISBN: 978-952-63-3069-3
  • Platzer, W. 2014. Color Atlas of Human Anatomy Locomotor System, Vol. 1. 7th edition. Stuttgart, Germany: Georg Thieme Verlag (ss. 2, 8-33, 36-173, 186-267 ja 276-295) (264 s.). ISBN: 9780323393225

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot 14 tuntia, luentosalidemonstraatiot 6 tuntia.
Arviointiperusteet:
Alkutentti hyväksytty / hylätty. Luentosalidemonstraatiot suoritettava hyväksytysti. Luento-, luentosalidemonstraatio- ja kirjallisuustentit 100%.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus