LPEY1002 Liikunnan ja urheilun pedagogiikka (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Lapsen ja nuoren kanssa työskentelevän arvopohja, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys liikunnassa ja urheilussa sekä eettiset periaatteet.
Liikunta koulussa, seurassa ja muualla yhteiskunnassa.
Liikunnan ja urheilun didaktiikka, suunnittelu, opettaminen, valmentaminen, ohjaaminen ja soveltaminen.
Erilaisuuden kohtaaminen ja tasa-arvo liikuntakasvatuksessa sekä vammaisurheilupäivään osallistuminen.
Liikunnan esteettömyys ja saavutettavuus.
Liikunnan ja urheilun kehittämishaasteet muuttuvassa yhteiskunnassa.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa eritellä liikuntakasvatuksen arvolähtökohtia eri konteksteissa sekä tietää, miten opettajan ja valmentajan arvot näkyvät yksittäisessä opetus- ja valmennustilanteessa

  • tietää liikuntapedagogiikan ja soveltavan liikunnan peruskäsitteet ja teoriat sekä osaa käyttää niitä keskusteluissa sekä raportoinnissa

  • tietää, kuinka liikuntakasvatusta toteutetaan eri-ikäisillä ja erilaisen toimintakyvyn omaavilla väestöryhmillä

  • tuntee liikuntaa ja urheilua koskevat keskeiset lait ja niiden vaikutukset esimerkiksi urheiluseuratoimintaan ja koululiikuntaan sekä liikuntaympäristöjen suunnitteluun ja käyttöön

  • osaa kuvata opettajan, urheiluvalmentajan ja ohjaajan toimenkuvaan kuuluvien tehtävien monipuolisuuden

  • laatii perusteltuja tunti-ja harjoitussuunnitelmia

  • käyttää tarkoituksenmukaisia opetustyylejä ohjatessaan ja opettaessaan 

Oppimateriaalit

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) 2017. (2. uusittu painos). Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS –kustannus, ss. 12-20, 41-53, 114-126, 290-350, 410-421 (103 s.)

Ekirjassa vastaavat luvut: 1, 3, 7, 16-19 sekä 23.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot 16 tuntia Harjoitukset 20 tuntia
Arviointiperusteet:
Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen (100 %) sekä harjoitusten raportointi (hyv-hyl).
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja harjoitukset (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot 16 tuntia

Harjoitukset 20 tuntia

Opetus