LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssiin sisältyvät luennot aloitetaan katsauksella liikunnan ja terveyden ilmiöihin kytkeytyvän tieteenharjoituksen historiaan. Tässä yhteydessä muodostetaan käsitys liikunta- ja terveystieteellisen tutkimuksen institutionalisoitumisesta sekä liikuntatieteellisessä tiedekunnassa edustettujen tieteenalojen kehityksestä. Historiaan luotaavan johdannon jälkeen luennoilla syvennytään niihin tieteenfilosofisiin käsitteisiin, joiden avulla tieteellistä menetelmää ja ajattelua voidaan kuvailla. Niiden avulla määritellään tieteen tavoitteita, tieteellisen ajattelun ja argumentoinnin normistoja ja tieteellisen tiedon luonnetta sekä pohditaan eri tieteenaloja ja metodologioita yhdistäviä ongelmia, kuten totuuden ja tiedon käsitteitä, todellisuuden luonnetta, havaintojen luotettavuutta, teorian ja todellisuuden suhdetta sekä käsitteiden merkitystä tieteellisen tiedon tuottamisessa. Luentojen tieteenfilosofisia sisältöjä havainnollistetaan liikunta- ja terveystutkimukseen liittyvillä esimerkeillä. Luentojen lopuksi muodostetaan käsitys kurssin sisältöjen kytkeytymisestä tuleviin metodologiaopintoihin. Kurssille osallistujat syventävät luennoilla käytyjä pohdintoja itsenäisesti laadittavan esseetehtävän avulla


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata tieteellisen ajattelun ja menetelmän erityispiirteet sekä näiden merkityksen akateemisessa asiantuntijatyössä

  • kykenee tunnistamaan ja pohtimaan tieteelliseen tietotuotantoon liittyviä keskeisiä tieteenfilosofisia ja eettisiä ongelmia

  • tiedostaa liikunta-, urheilu- ja terveystutkimuksen erilaiset teoreettis-metodologiset lähtökohdat

  • on hankkinut perusvalmiudet metodologiaopintoihin sekä kriittiseen tieteelliseen ajatteluun ja kirjoittamiseen.

Lisätietoja

Liikuntatieteellinen tiedekunta: syyslukukausi

LPE: Kurssi kirjataan koko laajuudeltaan (3 op) liikuntapedagogiikan pääaineopiskelijoille integroituihin opettajan pedagogisiin opintoihin.

Oppimateriaalit

Haaparanta, Leila & Niiniluoto, Ilkka 2017. Johdatus tieteelliseen ajatteluun. Gaudeamus.

Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa 2013. Argumentti ja kritiikki: lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. Gaudeamus.

Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa & Heinlahti, Kaisa 2006. Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Gaudeamus.

Raatikainen, P. 2004. Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen luennoille (16 tuntia) sekä luentopäiväkirjan ja esseetehtävän laatiminen.
Arviointiperusteet:
Esseetehtävän suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

LTKY002 Luennot ja kirjalliset tehtävät (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Osallistuminen luennoille (16 tuntia) sekä luentopäiväkirjan ja esseetehtävän laatiminen.

Opetus