LTKY009 Johdatus seminaarityön tekemiseen (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Aiheen valinta ja rajaaminen

Tiedonhaku

Työn rakenne

Tutkielman ulkoasu

Seminaarityön kirjoittamisessa tarvittavien toimisto-ohjelmien (esim. Word ja Powerpoint) perusominaisuudet

Tieteellisen kirjoittamisen eettiset periaatteet

Lähdeaineistoon viittaaminen

Lähdeluettelon laatiminen

Seminaarityön esittäminen ja vertaisarviointi

 

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (6 tuntia), oppiainekohtaiset seminaarit 20 tuntia (sis. kirjastodemo 2 tuntia), itsenäinen työskentely, seminaarityön tekeminen.

Arviointiperusteet

Osallistuminen seminaariin 100 % ja seminaarityön laatiminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa valita ja rajata seminaarityön aiheen

  • kykenee itsenäiseen tiedonhakuun

  • osaa suunnitella ja kirjoittaa seminaarityönsä hyvien tieteellisten käytänteiden periaatteiden mukaisesti

  • osaa hyödyntää toimisto-ohjelmien perusominaisuuksia seminaarityönsä kirjoittamisessa ja esittämisessä

  • osaa antaa rakentavaa palautetta muiden opiskelijoiden töitä arvioidessaan

  • osaa vastaanottaa ja hyödyntää muilta opiskelijoilta saamaansa palautetta

Lisätietoja

kevätlukukausi

Oppimateriaalit

Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15.–17. Uudistettu painos. Helsinki: Tammi. (464 s., soveltuvin osin). Aikaisemmatkin painokset käyvät, jotka on julkaistu 2004 tai myöhemmin.

Liikuntatieteellisen tiedekunnan kirjoitusohjeet seminaaritöille ja tutkielmille (Tuula Tutkija –ohje)
Jyväskylän yliopiston ohjeet vilpin ja plagioinnin ehkäisemiseksi opiskelussa

Jyväskylän yliopiston plagiaatintunnistussivut
Viitteidenhallintaohjelma Refworks:
https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/lahteet-hallintaan/lahteet-viittaukset/refworks-ohjeet
Kirjastotuutori: https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori

Perus-ATK-taitojen opinnoiksi/kertaukseksi suositellaan ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -opintojaksoa (2-4 op).

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen seminaariin 100 % ja seminaarityön laatiminen Tuula Tutkija –ohjeen mukaiseksi.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (6 tuntia), oppiainekohtaiset seminaarit 20 tuntia (sis. kirjastodemo 2 tuntia), itsenäinen työskentely, seminaarityön tekeminen.

Opetus