LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tutkimussuunnitelma

Tutkimusasetelmat

Tutkimuksen kohdejoukko ja otantamenetelmät 

Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys

Mittausten luotettavuus eri ympäristöissä 

Kyselylomakkeen laatiminen

Tutkimusaineiston keruu ja -aineiston tallennus SPSS-ohjelmaan

Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: suorat jakaumat ja tutkimusaineiston tarkistus

Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: ristiintaulukointi ja khiin neliö -testi

Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: korrelaatiot (Pearson ja Spearman)

Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: t-testin eri muodot

Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: yksisuuntainen varianssianalyysi ja parivertailut

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa aineiston hankinnan ja mittausmenetelmien käytön periaatteita

  • osaa kuvata ja käyttää keskeisiä tutkimusasetelmia

  • osaa soveltaa kvantitatiivisen analyysin peruskäsitteitä ja tietoa tutkimuksen vaiheista käytännön tutkimuksen tekoon

  • osaa laskea yleisimmin käytettyjä tunnuslukuja

  • osaa kuvata ja tiivistää tutkimusaineiston informaatiota asianmukaisesti tunnuslukujen, kuvaajien ja taulukoiden avulla

  • osaa kriittisesti tulkita tilastollisia perustestejä ja niihin liittyviä tulosteita

  • osaa käyttää keskeisiä tilastollisia termejä analyysitulosten raportoinnissa

  • osaa soveltaa tutkimusetiikan perusteita

Lisätietoja

Opintojakso sisältyy EduFuturan Metodiopinnot-moduuliin. Sekä avoimen yliopiston että tiedekunnan toteutukselle voi osallistua 5 opiskelijaa EduFuturan kautta.

Esitietojen kuvaus

LTKY009 Johdatus seminaarityön tekemiseen (liikuntatieteet) TAI LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet  (terveystieteet; huom. ei aikaisemman tutkinnon suorittaneilla maisteriopiskelijoilla)

LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet

Oppimateriaalit

Tentittävä kirjallisuus:

Hulley S.B., Cummings S.R., Browner W.S., Grady D., & Newman T.B. 2013. Designing Clinical Research. 4. painos. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins (eBook) (ss. 84-170, 192-207) (102 s.).


Oheiskirjallisuus:

Neutens JJ, Rubinson L. 2014. Research techniques for health sciences. Fifth edition. Pearson Education Inc. San Francisco, US.

Uhari M, Nieminen P. 2000. Epidemiologia ja biostatistiikka. Helsinki: Duodecim. (254 s).

https://tilastoapu.wordpress.com/ ja http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen luennoille (24 tuntia) ja harjoituksiin (24 tuntia), soveltava tentti, kirjatentti ja yksilötyöskentelyä.
Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien 6 demokerran suorittamista (osallistuminen tai korvaava tehtävä) sekä hyväksyttyä arvosanaa kirja- ja soveltavasta tentistä. Kokonaisarvosana: kirjatentti 50 %, soveltava tentti 50 %. Soveltavaan tenttiin saa hyvityspisteitä aktiivisesta paikallaolosta luennoilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (24 tuntia) ja harjoituksiin (24 tuntia), soveltava tentti, kirjatentti, yksilötyöskentelyä.

Opetus