KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittyminen ja sen keskeiset periaatteet ja prosessit.

Kokeelliset ja epidemiologiset tutkimusasetelmat terveystieteissä sekä niiden vahvuudet ja heikkoudet.

Kvantitatiivisten tutkimusten luotettavuuden arviointi.

Tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija…

  • osaa kuvata näyttöön perustuvan terveydenhuollon käsitteet, periaatteet ja käytänteet

  • osaa arvioida olemassa olevan terveydenhuollon käyttöön soveltuvan tutkimustiedon luotettavuutta ja määrää sekä osaa tulkita tutkimusten keskeisiä tuloksia

  • osaa esittää ja perustella arvionsa kvantitatiivisten tutkimusten metodologisesta laadusta ja tutkimustiedon näytön asteesta

  • ymmärtää periaatteet siitä, miten tutkimusnäyttöä hyödynnetään käytännön työssä terveydenhuollossa

Esitietojen kuvaus

LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (tai vastaava)

Oppimateriaalit

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions

CONSORT Statement: http://www.consort-statement.org/

Equator Network: https://www.equator-network.org/

Luennoilla ilmoitettu materiaali

Kirjallisuus

  • Tentittävä kirjallisuus:
  • Hoitosuositustyöryhmien käsikirja. 2016. Honkanen, M., Jousimaa, J., Komulainen, J., Kunnamo, I. & Sipilä, R. (toim.) Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Suoritustavat: Luennot 6 h, seminaarit 12 h, harjoitustehtävät ja seminaarityö
Arviointiperusteet:
Harjoitustehtävien ja seminaaritöiden hyväksytty suorittaminen. Tentti 100 %.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus