LTKH1000 Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointivalmennukseen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuuan opiskelija

  • ymmärtää hyvinvoinnin ja toimintakyvyn laaja-alaisuuden.
  • on perehtynyt hyvinvointivalmennukselliseen näkökulmaan käyttäytymisen muutoksesta.
  • on keskittynyt omiin arvolähtökohtiensa tunnistamiseen ja eettisiin lähestymistapoihinsa teemalla ’Minä valmentajana’. 
  • tuntee hyvinvointiin, terveyteen ja liikuntaan liittyvän osaamisen ja oppimisen teoreettisia perusteita.

  • osaa kuvata terveyskäyttäytymisen muutosmekanismeja ja -vaiheita tunnistamalla erilaisia muutosta välittäviä tekijöitä.

  • osaa hyödyntää terveyskäyttäytymisen muutosta koskevaa tietoa kohderyhmän segmentoinnissa ja muutoksen tukemisessa.

  • tuntee hyvinvointivalmennuksen teoreettisia ja menetelmällisiä perusteita sekä osaa kriittisesti arvioida hyvinvointivalmennuksen mahdollisuuksia, rajoitteita ja vaikuttavuutta.

Lisätietoja

Ajoitus: syksy

Järjestetään yhteistyössä JAMKin Hyvinvointiyksikön kanssa.

Esitietojen kuvaus

Tämä opintojakso kuuluu osana Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuliin. Moduuli on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille.

Esitiedot:

Edeltävänä osaamisena opiskelijalla tulee olla perusopinnot tai vastaava osaaminen terveyden edistämisestä, liikunnan ja ravinnon vaikutuksista terveyteen. Opiskelijan tulee lisäksi osata perusteet anatomiasta ja fysiologiasta sekä vuorovaikutuksellisesta ohjaamisesta.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Teoreettinen ja käsitteellinen perusta (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Arvot, elämänlaatu ja toimintakyky (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Käytännön sovellukset (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta